Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regio Neteland stelt 10 nieuwe ambities voor

Neteland samwerkingsverband - archief

Elke gemeente heeft de taak om permanent te werken aan haar bestuurskracht. De voorbije jaren hebben de vijf gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) maximaal kansen gegeven aan het model van samenwerking binnen een samenwerkingsverband Neteland.

Vanavond werd door de Raad van Bestuur van Neteland - na eerdere afstemming met de medewerkers, algemeen directeurs & burgemeesters (die samen de stuurgroep vormen), de vijf schepencolleges (die samen het verenigd college Neteland vormen) - een ambitieplan en het bijbehorende budget goedgekeurd voor de regio Neteland.

De voorbije jaren bouwden ze een sterke samenwerking uit, over tientallen beleidsdomeinen heen. Het model van Neteland is al vaak als een voorbeeld in Vlaanderen benoemd. Alle betrokken partijen zijn hierover ook zeer tevreden.

Eind vorig jaar maakten de algemeen directeurs een nota over de meerwaarde van de netwerkorganisatie, maar ook de limieten van dat model in de toekomst. Een blik van buitenaf bleek toch nuttig en Idea Consult werd aangesteld.

Ze maakten een analyse van de bestuurskracht met input van de algemeen directeurs, burgemeesters, schepencolleges, managementteams, raadsleden en advies- en beleidsgroepen in Neteland. Doel was om verschillende organisatievormen rationeel naast elkaar te zetten. We verkenden het volledige spectrum: van vrijwillige samenwerking, over meer formele vormen tot ambtelijke en/of politieke fusie. Voor elk toekomstspoor worden zowel kansen als bedreigingen geformuleerd.

Van bij de oprichting van Neteland is het altijd zaak geweest om als gemeenten en regio altijd vooruit te kijken en proactief te handelen als het gaat over bestuurskracht. Als er in de toekomst door de Vlaamse overheid meer gestuurd wordt inzake schaalvergroting of fusie, dan zal Neteland alvast klaar zijn.

Er is al een uitgebreide samenwerking, een bestuurskrachtanalyse en Neteland heeft daarin altijd proactief gehandeld, in het belang van de toekomst. Neteland is een regio van ruim 70.000 inwoners met een sterke sociologische, ruimtelijke en bestuurlijke logica onderling.

Het is dus verstandig om op alle scenario’s in de toekomst voorbereid te zijn. Dat verwachten burgers ook van hun besturen. Anderzijds vergt zoiets een duidelijk kader van de Vlaamse overheid en ook tijd en energie om burgers, middenveld en de organisaties zelf mee te betrekken.

De voorbije weken moesten de gemeenten daarin een visie ontwikkelen en keuzes maken. Voor een politieke fusie is er nu onvoldoende draagvlak. In ieder geval wil Neteland zich wapenen voor de toekomst en ook een antwoord bieden op de kwetsbaarheden die nu nog aanwezig zijn: bv. de workload, het feit dat een aantal mensen voluntaristisch heel veel Neteland-werk opnemen bovenop hun reguliere taken, de nog niet-afgestemde ICT-omgeving, enz.

We willen verder werken aan de toekomst en de medewerkers daarin perspectief bieden. Daarom werd alvast een ambitieus actieplan opgemaakt om de toekomst te omarmen en Neteland nog te versterken.

  1. Zo zal Neteland een coördinator aanwerven die de dagelijkse werking van Neteland coördineert. De bestaande domeinen worden kritisch tegen het licht gehouden in functie van de efficiëntie en er wordt ook werk gemaakt van een slagkrachtige besluitvorming binnen de verschillende werkgroepen.
  2. Bovendien zal Neteland stapsgewijs werk maken van ééngemaakte ICT-omgeving. Dat maakt het voor de bijna 30 Neteland-medewerkers die al voor het samenwerkingsverband Neteland zelf werkzaam zijn, eenvoudiger om op de vijf locaties te werken. Ook voor alle andere medewerkers van de gemeenten is dit een grote stap vooruit (TEAMS, sharepoint, enz.) om binnen Neteland samen te werken. In 2024 zal een concreet uitvoeringsplan worden opgemaakt door een externe procesbegeleider en kan eventueel al een eerste afstemming worden gerealiseerd.
  3. Op vlak van personeel is Neteland al aan het werken aan een gemeenschappelijke rechtspositieregeling. Bovendien is op voorstel van Neteland het concept van regiomobiliteit in het regiodecreet van de Vlaamse overheid ingeschreven. Ook op vlak van financiën is de ambitie om meer af te stemmen en de krachten te bundelen in de toekomst.
  4. Neteland is ook ingeschakeld in een netwerk met externe partners. Zo heeft Neteland een charter met UNIZO en VOKA en werkt het op een sterke manier samen met haar 37 scholen in het scholenplatform (waarin o.a. aan gezondheid, mobiliteit, diversiteit, ontharding, enz. wordt gewerkt). Het STEM-partnerschap maakt de verbinding tussen ondernemers en onderwijs … en op dat kruispunt zitten nog veel opportuniteiten tot verdere ontwikkeling (bv. meer aansluiting vinden op de arbeidsmarkt).
  5. Neteland beschikt op dit moment nog niet over een aanspreekpunt voor economie en onderwijs (incl. STEM). Ook daarin zal worden geïnvesteerd om hierin de huidige medewerkers te ontlasten. Er werd al een grote dynamiek ontwikkeld: zowel op vlak van onderwijs (scholenplatform Neteland), economie (ism UNIZO/VOKA) en STEM (ism Natuur&Wetenschap, Hidrodoe en Thomas More). Neteland kreeg de voorbije week daar opnieuw extra erkenning én financiële ondersteuning voor!
  6. In Coronatijd waren de diensten noodplanning een baken in de crisis. Zij waren mee het gezicht van de sterke werking die Neteland in een brede regio opnam in de periode van de pandemie. Die medewerkers waren voorheen gevat door bilaterale overeenkomsten tussen telkens een tweetal gemeenten. Vanaf nu zullen die noodplanningscoördinatoren collectief voor de hele regio Neteland werken. Daartoe werken de vijf gemeenten al vele jaren met een vaste verdeelsleutel..

Het volledige team van medewerkers die het domein “Integrale veiligheid” vormgeeft, krijgt een definitieve structuur en kreeg vorige week ook een aparte huisvesting in de nieuwe Kunstencampus van Herentals, vlakbij de gelijknamige politiezone Neteland en vlakbij de Spiegelfabriek waar ook de andere medewerkers van Neteland zijn gehuisvest.

  1. Inhoudelijk werken de gemeenten ook verder in het nastreven in inhoudelijke doelstellingen voor de toekomst. De voorbije week kwamen alle raadsleden en GeCoRo’s nog bijeen om een ambitiehandboek voor blauwgroene woonkernen in Neteland te bespreken. Dat is een uiterst knap werkstuk dat i.s.m. provincie Antwerpen en studiebureau BUUR (SWECO) tot stand is gekomen. Daarmee is Neteland zeker voorbeeldstellend.
  2. De voorbije maand kreeg Neteland ook de financiële steun toegezegd om binnen het plan Samenleven van de Vlaamse overheid samen te werken aan activeringsbeleid. Ook inzake het nieuwe BOA-decreet hebben de schepenen de intentie uitgesproken om dit niet louter lokaal maar als regio Neteland samen het hoofd te bieden in de toekomst. Nieuwe domeinen en kansen om de onderlinge samenwerking te versterken dus. Andere nieuwe domeinen en samenwerkingskansen zullen het komende jaar worden geïnventariseerd in een omgevingsanalyse die Neteland zal opmaken voor de vijf gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
  3. De vijf gemeenten brengen deze maand de verlenging van de projectvereniging Neteland op de gemeenteraad: de juridische constructie die werk geeft aan bijna 30 medewerkers en ook honderdduizenden euro’s subsidies voor de regio genereert. Alle vijf gemeenten keurden de voorbije weken die verlenging goed in de respectievelijke gemeenteraden.
  4. Op basis van alle bovenstaande ambities werd een budget voor 2024 voorbereid. Vanavond keurde de Raad van Bestuur van Neteland ook dat budget goed. Daarin wordt de werking van Neteland dus opnieuw gevoelig versterkt. Neteland staat dus klaar om de toekomst verder te omarmen, en proactief verder te bouwen aan de bestuurskracht van de regio!

Nms. De burgemeesters en algemeen directeurs van de 5 gemeenten Neteland.

Foto : Neteland burgemeesters samen.werkingsverband - archief.

Neteland samwerkingsverband - archief

Deel dit artikel