Tot 17 mei 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kasteelpark de Merode'. Op donderdag 4 april 2019 kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een infowandeling die vertrekt in het parochiecentrum van Bergom. Iedereen is welkom om kennis te maken met het project.

De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 een start- en procesnota goed.

Om het cultureel en historisch erfgoed van het kasteel en het park de Merode ook in de toekomst in stand te kunnen houden, wil de Vlaamse Regering in een deel van het park ruimte creëren voor een toeristisch-recreatief project op de site rond de voormalige boswachterswoning en aansluitend bij het dorpsplein van Bergom.

Het kan gaan om activiteiten zoals bijvoorbeeld een hotel, een wellnesscentrum, een restaurant, een café, een onthaalgebouw of bezoekerscentrum...

"De gebouwen en parking zullen op een kwalitatieve manier ingepast moeten worden in het landschap, rekening houdend met de bestaande landschapsstructuur van het park en de aanwezige natuur- en erfgoedwaarden.

Het uitwerken van de relatie met het her in te richten dorpsplein van Bergom is een bijzonder aandachtspunt. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat dat project uitvoerbaar wordt", zegt Christophe Vandevoort van het Vlaams Departement Omgeving.

Participatiemoment op donderdag 4 april

Op donderdag 4 april 2019 is er een publiek participatiemoment onder de vorm van twee gelijkaardige informatiewandelingen door het plangebied. Geïnteresseerden kunnen deelnemen om 17u30 of om 19u. De wandelingen vertrekken aan de parochiezaal Bergom, Hoge Dreef 1 in Herstelt. Iedereen is welkom.

Praktische informatie publieke consultatie

De start- en procesnota ligt van 19 maart tot en met 17 mei 2019 ter inzage in de gemeentehuizen van Herselt en Westerlo. De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup

Iedereen kan tot 17 mei 2019 schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota. Dat kan als volgt: Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup

Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Herselt of in het gemeentehuis van Westerlo

Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden.

De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP. Dit voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp RUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.