Tot 28 juni organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk'.

Het plan zet in op de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleissysteem en creëert meer ruimte voor natuurontwikkeling, bos en water in de van nature overstromingsgevoelige vallei.

Op 4, 6, 12 en 13 juni zijn er publieke participatiemomenten in Herentals, Sint-Jozef-Olen, Grobbendonk en Lichtaart. Iedereen is welkom om kennis te maken met het voorgenomen plan.

De Vlaamse Regering keurde op 15 maart 2019 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk.

Het plan omvat de open ruimte in en rond de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk. Het ligt op grondgebied van zeven gemeenten: Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen.

Met dit plan zet de Vlaamse overheid belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem. Het plan geeft uitvoering aan de doelstellingen van het strategisch project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete', een ambitieus samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, de gemeenten en verschillende openruimte-actoren.

Het doel is om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Vier participatiemomenten

U kunt kennis maken met het planvoornemen en suggesties doen voor de alternatieven die in het kader van de milieueffectrapportage onderzocht zullen worden op één van de vier participatiemomenten.

U bent tussen 17u en 20u doorlopend welkom op de infomarkt op:

• dinsdag 4 juni in de Zaal 't Hof, Grote Markt 41, Herentals
• donderdag 6 juni in het Ontmoetingscentrum De Vrede, Lichtaartseweg 131, Sint-Jozef-Olen
• woensdag 12 juni in Gemeenschapscentrum De Volle Vaart, Vaartkom 6, Grobbendonk
• donderdag 13 juni in het Ontmoetingscentrum Lichtaart, Schoolstraat 31, Lichtaart.

Praktische info publieke consulatie

De start- en procesnota liggen van 30 april tot 28 juni 2019 ter inzage bij de gemeenten Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen.

De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup.

Iedereen kan tot 28 juni schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota.

Dat kan als volgt:
• Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup,
• Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in één van de betrokken gemeenten,
• Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden.

De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP.

Dit voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties. Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp RUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert.

Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.