Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

RUP Wuytsbergen-Ekelen wordt stopgezet - reacties

Poederkot

Het stadsbestuur van Herentals (N-VA/CD&V) heeft beslist om de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan of RUP Wuytsbergen-Ekelen stop te zetten.

De stad doet dit vooral op basis van de adviezen van het Agentschap Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Daarnaast blijkt het plan ook niet gedragen door de buurtbewoners.

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in de buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, op welke plaatsen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie kunnen komen, hoe hoog en hoe uitgebreid er mag worden gebouwd, …

'Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de buurt. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst', zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

'Omdat er in Wuytsbergen-Ekelen verschillende ontwikkelingszones liggen, hoopte het bestuur met een RUP een wettelijk kader te creëren waarbinnen nieuwe projecten zich zouden kunnen ontwikkelen. Het RUP was gebaseerd op de ruimtelijke visie Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen die in 2017 werd goedgekeurd door de gemeenteraad en een stuurgroep met onder andere de Vlaamse adviesinstanties.

In die visie zou een belangrijk deel van het Poederbos openbaar bos worden.

Vanuit de buurt ontving de stad echter een massa bezwaren en opmerkingen. Verschillende ervan waren zinvol, maar het zijn de adviezen van de Vlaamse agentschappen Omgeving en Natuur en Bos, die nu het stadsbestuur doen beslissen om, in tegenstrijd met hun goedkeuring uit 2017, het juridisch vastleggen van de structuurschets in een RUP stop te zetten.

De Vlaamse overheid stelt via haar agentschappen voor dat de stad nieuw ontwerpend onderzoek voert met een maximaal behoud van het bos als uitgangspunt en het ontwikkelen van wooneenheden op de niet-beboste delen. Het schepencollege neemt deze adviezen ernstig, maar meent dat er geen nieuw ontwerpend onderzoek nodig is.

Er werd immers al een uitgebreid ontwerpend onderzoek gevoerd met een gezond evenwicht tussen behoud van groen en bijkomende woonontwikkeling. Alle betrokken actoren hebben dit ontwerpend onderzoek bovendien goedgekeurd in 2017. Sindsdien zijn geen fundamentele bijkomende elementen aan het licht gekomen die de omgeving zo beïnvloeden dat het ontwerpend onderzoek zou moeten worden over gedaan.

Het stadsbestuur oordeelt dat het van goed bestuur getuigt verder consistent ruimtelijk beleid te voeren op basis van alle gekende onderbouwde argumentaties en studies. De verankering van de structuurschets in een ruimtelijk uitvoeringsplan als juridisch instrument wordt daarbij evenwel stopgezet.'

Reacties

Jan Bertels (Vooruit) ex-burgemeester : 'De stad geeft nu alles terug in handen van een verkavelaar.  Er is zeker ontwerpend onderzoek nodig. De wereld is ondertussen wel wat veranderd, bv klimaat, open ruimte.  We vallen nu terug in situatie van 2008!   Dus : voor Vooruit, zoals ook toen in 2008 en later, géén megaverkaveling in poederkot!

 

Peter Verpoorten :  'Groen Herentals is blij met de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos en van het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest die het stadsbestuur aanmanen om natuur, bos en open ruimte in de Wuytsbergen maximaal te behouden.

Groen Herentals is niet blij met het persbericht van het schepencollege dat blijft volhouden dat de Wuytsbergen moeten overgeleverd worden aan projectontwikkelaars.
 
Zij 'hoopten dat nieuwe projecten zich zouden kunnen ontwikkelen'. Zij menen 'dat geen nieuw onderzoek nodig is'. Deze houding van het stadsbestuur is onbegrijpelijk. Het persbericht van het college veegt zoals steeds in Herentals alle argumenten in het algemeen belang van tafel en kiest er voor zoals steeds in Herentals om enkel oog te hebben voor de wensen van de immosector.
 
Dat dit werkelijk niet meer van deze tijd is, en dat de burgers dit meer dan beu zijn, hebben ze op het administratief centrum (AC)  blijkbaar nog altijd niet begrepen.'

Wuytsbergen, Herentals, België

Poederkot

Deel dit artikel