De Nationale Veiligheidsraad besliste op 12 maart de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Concreet betekent dit dat ook onze gemeente alle scholen en kinderclubs gesloten blijven vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. Alle basisscholen (behalve Europese school) in onze gemeente maakten gezamenlijke afspraken voor 16 en 17 maart.

De afspraken voor de rest van de periode volgen begin volgende week. De secundaire scholen maken elk hun eigen afspraken. De ouders ontvangen voor het einde van de schooldag communicatie via de school.

Alle scholen voorzien noodopvang voor:

 • de leerlingen van wie ouders noodzakelijk zijn in de zorg- of hulpverleningssector
 • de leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders en waarvoor geen alternatief te vinden is.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. We roepen dan ook op om deze vraag na te leven.

De noodopvang is gratis. Bij het organiseren van de opvang houden we uiteraard rekening met voorgeschreven basismaatregelen in verband met handhygiëne, persoonlijke afstand, ventilatie van ruimtes,...

Noodopvang basisscholen op maandag 16 en dinsdag 17 maart

Het gemeentebestuur coördineert de noodopvang in de basisscholen van volgende onderwijsnetten: GO!, KOM vzw, gemeentelijk onderwijs voor kinderen van wie de ouders geen andere opvangmogelijkheden hebben. De afspraken in deze brief gelden enkel voor maandag 16 en dinsdag 17 maart. Op dinsdag 17 maart communiceren we over de afspraken voor de rest van de sluitingsperiode.

Noodopvang op woensdag 18 maart

We doen een bevraging om de opvangnood op woensdag 18 maart te kennen via www.gemeentemol.be/noodopvang18maart. Beschik je niet over een computer? Bel dan vanaf maandag 16 maart tijdens de kantooruren naar het nummer 014 33 16 00. Op basis van de vraag, bekijken we of en hoe we deze opvang organiseren.

Waar en wanneer organiseren we noodopvang

De kinderen worden opgevangen in de eigen school. Uitzonderingen:

 • Voor de vestiging van Heidehuizen voorzien we geen noodopvang, deze kinderen kunnen terecht in de hoofdschool van basisschool Mozawiek in Ezaart.
 • De kinderen van bassischool De Toren worden opgevangen in de kleuterschool.

Pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen worden verplaatst naar een latere datum. Dat wil zeggen dat de noodopvang ook doorgaat op de dagen waarop scholen zo’n dag inplanden.

Wie vangt de kinderen op

 • Tijdens de schooluren organiseren de scholen met hun eigen personeel noodopvang.
 • Voor- en naschools, vanaf 7 uur ’s morgens en ’s avonds tot 18 uur, organiseren we de noodopvang met gemeentepersoneel.
 • ’s Middags blijven de kinderen eten op school en kunnen ze niet afgehaald worden.
 • De opvang geldt voor de volledige schooltijd, dit zijn de minimale opvanguren. Het is dus niet de bedoeling dat je je kind brengt voor enkele uurtjes.

Kinderclubs gesloten

De opvanglocaties van de buitenschoolse kinderopvang blijven dicht. De begeleid(st)ers van de kinderclubs worden mee ingeschakeld voor het organiseren van de voor- en naschoolse noodopvang op de scholen zelf.

Noodopvang secundaire scholen

Ook de secundaire scholen voorzien noodopvang. Elke school zorgt voor een eigen communicatie naar de ouders.

Wat kan je als ouder doen?

 • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Stuur zeker geen zieke kinderen naar de noodopvang.
 • Overleg met buren, familie, vrienden,… voor het organiseren van opvang voor je kinderen. De bedoeling is om enkel gebruik te maken de noodopvang als er geen andere mogelijkheden zijn.
 • Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer info: