Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seppe Bouquillon : 'Alle projecten meerjarenplanning worden uitgevoerd'

Olen
Ondanks de zware crisis ook voor alle gemeenten gaat lokaal bestuur Olen haar meerjarenplanning toch uitvoeren. Dat betekent dat alle geplande werken zoals de heraanleg van Olen-centrum, de subsidies voor verenigingen en de bouw van een nieuw administratief centrum en bibliotheek behouden blijven.

De investeringen worden over meerdere jaren verspreid  in Olen. Er komt geen belastingverhoging voor de inwoners en er wordt niet gesnoeid in het gemeentepersoneel waardoor de hulp- en dienstverlening ten allen tijde gegarandeerd blijft.

Seppe Bouquillon : 'Olen is momenteel financieel een gezonde gemeente'

'Olen is momenteel financieel een gezonde gemeente', zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). 'En dat wil het bestuur ook in de toekomst zo houden. Daarom heeft het de voorbije maanden de budgettaire haalbaarheid van elke actie in het beleidsplan onderzocht.

We hebben gewikt en gewogen en zijn erin geslaagd het huidige meerjarenplan te behouden zonder ons financieel uit balans te brengen en onze ambities uit het oog te verliezen.'

Geen projecten geschrapt

'Bij de start van de nieuwe legislatuur in 2020 dacht de huidige beleidsploeg na over thema’s waaraan het van 2020 tot 2025 wil werken. Deze zijn vertaald in een 140-tal acties, die zijn opgenomen in het Olense meerjarenplan.

De laatste drie jaar zijn geen normale jaren te noemen. Als eerste zorgde de coronacrisis voor heel wat onvoorziene uitdagingen waar het bestuur tegenop moest boksen. Momenteel zorgen ook de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne voor bijkomende kosten. Om de toekomst van de gemeente veilig te stellen, screende het bestuur de afgelopen maanden opnieuw alle acties op financiële haalbaarheid zonder hierbij de vooropgestelde ambities uit het oog te verliezen.

Zelfs in deze moeilijke tijden zijn we erin geslaagd het huidige meerjarenplan te behouden zonder onze financiële slagkracht aan te tasten. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat dienstverlening voor onze inwoners cruciaal is.

Alle projecten – van heraanleg Olen-Centrum, steun voor verenigingen, tot de bouw van het nieuw administratief centrum – gaan gewoon door mits spreiding van de investeringen over meerdere jaren.

Er komt geen belastingverhoging voor onze inwoners en we snoeien niet in gemeentepersoneel waardoor onze hulp- en dienstverlening te allen tijde gegarandeerd blijft.

We zijn blij dat we er zelfs nu in slagen om dicht bij onze inwoners te kunnen blijven staan. Is het niet fysiek dan wel online via onze vernieuwde website, want ook daar kunnen onze inwoners snel de nodige aktes en attesten opvragen.'

Herinrichting Olen-Centrum

Het vervolg van de werken in Olen-Centrum is één van de grootste projecten uit het meerjarenplan die deze legislatuur nog op het programma staat. Waar enkele jaren geleden de doortocht (gewestweg N152) en Ven werden aangepakt, staat er in het voorjaar van 2023 een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning.

Het doel: de dorpskern nog aantrekkelijker en leefbaarder maken. “Eind 2019 hebben we een participatiemoment gehouden waarbij inwoners mee konden nadenken over de inrichting van de dorpskern. Deze inspiratie hebben we waar mogelijk mee opgenomen in het definitieve ontwerp. Door onze inwoners bij projecten als deze te betrekken, merken we een grotere gedragenheid.

De herinrichting van de dorpskern sluit mooi aan bij het project levenslang wonen waarbij de laatste jaren in Olen-Centrum sterk is ingezet op de realisatie van een woonzorgzone. Zo kreeg de voetgangerscirkel, die de dorpskern verbindt met het lokaal dienstencentrum en woonzorgcentrum Zilverlinde, recent nog een opknapbeurt en werden de voetpaden breder gemaakt.

Bouw nieuw administratief centrum

Ook het andere grote project, de bouw van het nieuw administratief centrum, blijft op de planning staan, al wordt het project meer gespreid in tijd. De nieuwe openingsdatum is voorzien voor het najaar van 2025.

Ondanks de forse tegenwind van de oppositie is het bestuur er nog altijd van overtuigd dat het nieuw administratief centrum een goede zaak is voor haar inwoners en het klimaat. “Door alle administratieve diensten samen te brengen vergemakkelijken en verbeteren we onze hulp- en dienstverlening. Verenigingen kunnen na openingstijd beroep doen op onze vergaderruimten.

We zetten in op ontmoeting door in de bibliotheek een extra polyvalente ruimte te voorzien waar onder andere lezingen, filmvoorstellingen en kleine concerten kunnen doorgaan. En door te investeren in een duurzaam gebouw besparen we op energieverbruik en onderhoudskosten én voldoen we ook meteen aan de energie-eisen van de toekomst.

Ook over het gebouw als werkplek is goed nagedacht. Het ontwerp van het nieuw administratief centrum is volledig afgestemd op het kantoorconcept en de noden van de toekomst. We kunnen zo een aantrekkelijke werkplek aanbieden, wat een extra troef is in tijden van arbeidskrapte. Bovendien houden we het gebouw ook bewust compact. Met het oog op telewerk voorzien we niet langer voor iedereen meer een apart bureau. Ook politie Neteland krijgt er een lokaal kantoor.'

Opstart nieuw mobiliteitsplan

'Niet alleen visueel zal Olen er de komende jaren hier en daar anders uitzien, ook op vlak van verkeersveiligheid staat er heel wat te gebeuren. Zo is het lokaal bestuur recent gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

De verkeerssituatie in onze gemeente is de laatste jaren sterk veranderd. Het huidige mobiliteitsplan, dat in 2008 werd opgemaakt, voldoet niet meer. Samen met externe partners werken we een nieuw plan uit om de verkeersveiligheid te optimaliseren voor zowel voetgangers, fietsers als (auto)mobilisten.

Ook inwoners krijgen de kans hun ervaringen te delen. Zo zal er begin volgend jaar een bevraging lopen en ook in latere fases vragen we naar feedback.'

Een hart voor verenigingen

'Ook op verenigingen heeft de gemeente deze legislatuur al hard ingezet en dat blijft ze ook doen in de toekomst. In 2021 hebben we de werkingssubsidies van alle erkende verenigingen met 20% verhoogd. Deze bedragen worden ook de komende jaren nog verder geïndexeerd.

Onlangs kocht het lokaal bestuur de gronden van Olen United en Linda Olen over waardoor deze ook in de toekomst bestemd blijven voor recreatie. Tegelijkertijd is er zo bij beide clubs geld vrijgekomen dat ze gebruiken voor hun jeugdwerking.'

Overige projecten in Olen

'Naast bovenvermelde thema’s zet het lokaal bestuur de komende jaren nog in op heel wat andere thema’s zoals een ondersteuningsplan voor mantelzorgers, de waardering van vrijwilligers en het masterplan voor de buitenschoolse kinderopvang.

Het volledige meerjarenplan met alle acties waaraan het bestuur de komende jaren nog werkt, kan je nalezen op www.olen.be/meerjarenplan ', besluit burgemeester Seppe Bouquillon.

Olen

Olen

Olen bib in kerk

Olen bib in kerk

Olen

Deel dit artikel