'De afgelopen maanden werkte de Olense beleidsploeg aan een ambitieus meerjarenplan', zegt Seppe Bouquillon, burgemeester.  'In dit plan wil ze duidelijke keuzes maken en investeren in thema's als kwalitatieve dienstverlening, vrijwilligers, een bloeiend verenigingsleven, participatie en buurtgerichte zorg. Op woensdag 4 december keurde de gemeenteraad het plan goed.'

Plan biedt duidelijkheid

'Het Olense meerjarenplan 20-25 is niet zomaar een plan, het is een ambitieus werk waar lang en grondig is over nagedacht. Zo is er onder meer een heel voorbereidend traject aan voorafgegaan bestaande uit verschillende gesprekken en workshops met verenigingen, medewerkers, inwoners en mandatarissen.

Het uitgangspunt van het meerjarenplan is: "als we even verder kijken naar 2025, hoe willen we dan dat Olen eruitziet?".

Als antwoord op deze vraag en na overleg met de diverse doelgroepen koos het beleid uiteindelijk voor zeven thema's waaraan maar liefst 140 concrete acties zijn gekoppeld.'

Klemtoon op zeven thema's

'van de zeven thema's is het dichten van de sociale kloof. Hierbij heeft het lokaal bestuur oog voor kans- en kinderarmoede en gaat er speciale aandacht naar mantelzorgers en kwetsbare groepen zoals ouderen.

Het lokaal bestuur heeft verder de ambitie om van Olen op termijn een levensloopbestendige woonomgeving te maken zodat elke persoon met een zorgbehoefte hier op het juiste moment een gepast antwoord op kan krijgen.

Als tweede pijler zet het bestuur actief in op een kind- en jeugdvriendelijk beleid. Ouders krijgen de kans om mee na te denken over het vrijetijdsaanbod.

Er wordt nagedacht over een multifunctioneel gebruik van de gemeentescholen waar aansluitend bijvoorbeeld ook muziek- en kunstlessen kunnen worden gegeven.

Daarnaast werkt het lokaal bestuur aan een masterplan buitenschoolse kinderopvang om de opvang in de toekomst nog beter te organiseren.

Een derde thema gaat over burgerparticipatie en de waardering van de vrijwilligers en verenigingen. Inwoners gaan in de toekomst vaker inspraak krijgen bij het maken van bepaalde beleidskeuzes.

Bij participatieprojecten kan het lokaal bestuur rekenen op de hulp van een eigen participatie-expert. De verenigingen en vrijwilligers liggen mee aan de basis van een bruisend Olen.

Daarom komt er een forum waarop verenigingen kennis kunnen delen en ideeën kunnen uitwisselen en kunnen zij beroep doen op de gekende financiële ondersteuning en nieuwe infrastructuursubsidies.

Het lokaal bestuur zal deze legislatuur ook bijkomend recreatiegronden verwerven zodat de toekomst hiervan verzekerd is. Voor vrijwilligers komt er een duidelijk aanspreekpunt dat hen ondersteunt, motiveert en begeleidt.

Andere thema's waar het lokaal bestuur op inzet zijn: 'Olen, dorp met een verhaal', ontspanningsmogelijkheden op maat van alle Olenaars, een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening en een veilige, aangename en klimaatvriendelijke gemeente met extra aandacht voor verkeersveilige schoolomgevingen.'

Kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening vraagt om nieuw gebouw

'Onze samenleving is de afgelopen decennia moderner maar ook complexer geworden. Ook het lokaal bestuur moet mee evolueren met de wensen en noden van de inwoners. Daarom heeft het nieuw meerjarenplan heel wat aandacht voor de realisatie van een eigentijdse en klantvriendelijke hulp- en dienstverlening.

Denk aan een centraal en laagdrempelig onthaal, alle diensten op één locatie, werken op afspraak voor bepaalde diensten,... De huidige gebouwen laten de realisatie van deze nieuwe visie niet toe.

Daarom wilde deze beleidsploeg een duidelijk keuze maken: de huidige gebouwen renoveren of een nieuwe, gecentraliseerde ontmoetingsplaats bouwen waar al zeker de administratieve diensten en de bibliotheek zijn in opgenomen.

Een onafhankelijk studiebureau ging na wat de beste keuze was. Het adviseerde om een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen aan de site van de kerk in O.-L.-V.-Olen.

Deze bouw staat dan ook op de planning de komende jaren. De andere gemeentelijke locaties – met uitzondering van de technische werkhallen en het lokaal dienstencentrum - krijgen een nieuwe bestemming of worden verkocht.'

Inwoners volgen mee

'De inwoners kunnen de stand van zaken over het nieuw ontmoetingscentrum en alle andere acties uit het meerjarenplan volgen op www.olen.be/meerjarenplan.'

Financieel gezond

'Olen is, mede dankzij het goede bestuur van de voorbije jaren, een financieel gezonde gemeente. De huidige beleidsploeg wil dit in de toekomst zo houden. De geplande financieringen werden eerst afgetoetst aan de financiële haalbaarheid.

Het nieuwe meerjarenplan mag dan een ambitieus investeringsprogramma zijn, toch brengt het geen belastingverhoging voor de inwoners met zich mee', besluit , burgemeester Seppe Bouquillon. (foto)

Foto Nnieuws archief / Guy Verellen.