De Sp.a Grobbendonk blijft gekant tegen de geplande komst van windmolens naar de buurt van 't Vlot en Beverdonk.

"Sp.a Grobbendonk-Bouwel nam de afgelopen weken de tijd om het dossier grondig te bestuderen en ook de noodzakelijke informatie en opinies te verzamelen.  Zo gingen we ook in andere windmolenparken kijken alsook op de plaats waar de molens ingepland staan. We haalden ook Bart Martens, Vlaams volksvertegenwoordiger, erbij om een externe en meer doorleefde visie te krijgen op dit dossier en de mogelijke valkuilen.  We vonden het tevens niet meer dan logisch dat we de discussie eerst voluit intern voerden voordat we met dit gedragen standpunt naar buiten kwamen.


Hoewel we principieel voorstander zijn van hernieuwbare energie, is sp.a Grobbendonk-Bouwel van oordeel dat het voorliggende plan tot inplanting van windmolens ter hoogte van het industrieterrein Beverdonk GEEN steun verdient omdat de inplanting van de molens totaal verkeerd is. De voornaamste redenen voor ons standpunt ter zake zetten we even op een rijtje:
 
Geluidshinder en slagschaduw
De voorziene inplanting van de windturbines (voornamelijk) aan de noordzijde van het Albertkanaal zorgt ervoor dat de afstand tot de nabijgelegen woonzone zeer klein wordt (minder dan 100 m in een enkel geval) en de VLAREM normen op vlak van geluidshinder en slagschaduw slechts kunnen gehaald worden mits aangepaste exploitatie. Die aangepaste exploitatie (stilstandmodule om de normen ivm slagschaduw te kunnen respecteren, draaien in “gereduceerd scenario” tijdens de avond en nacht voor het respecteren van geluidsnormen) vermindert niet alleen het rendement van de inrichting, maar het vereist ook doorgedreven monitoring en opvolging. Het respecteren van de geldende normen is met andere woorden sterk afhankelijk van het naleven door de exploitant van de opgelegde exploitatievoorwaarden en –regimes. En zelfs in het gereduceerd scenario wordt de toepasselijke richtwaarde voor geluid (45 dBA) wellicht overschreden ter hoogte van receptor 5.
 
Het spreekt voor zich dat een andere inplanting en andere ruimtelijke configuratie van windturbines binnen het geselecteerde ENA-gebied (studie provincie Antwerpen), met grotere afstand tot bewoning, het potentieel aan windenergie beter kan benutten en betere garanties kan bieden in het blijvend respecteren van de milieutechnische normen op vlak van geluid en slagschaduw.
 
Landschappelijk en ruimtelijk
Door de keuze van inplanting ten noorden van het Albertkanaal, wordt weliswaar een bundeling met bestaande lijninfrastructuur nagestreefd, maar komen de windturbines in agrarisch gebied terecht. Samen met de noodzakelijke aanleg van toegangswegen zorgt dit voor een verdere versnippering van het open ruimtegebied. De visuele impact van bestaande en toekomstige grootschalige verticale constructies in de industriezone Beverdonk (hoogspanningspylonen, industriegebouwen, kranen) waaiert door de locatiekeuze ten noorden van het kanaal verder uit in de richting van de woonzones.
 
Voor ons betekent dit alles dat de gezondheid en de woonkwaliteit van de inwoners niet voldoende gegarandeerd kan worden. 
 
Verder betreuren we het ook dat er op geen enkele manier wordt voorzien in daadwerkelijke participatie van inwoners of gemeente. 
Participatie in de volle betekenis van het woord, dus meer dan alleen wat aandelen kopen. 
 
Alle toekomstige plannen en projecten voor windmolens zullen door sp.a Grobbendonk-Bouwel afgetoetst worden aan de hierboven opgesomde voorwaarden."

Gert Fransen
voorzitter sp.a Grobbendonk