De juiste visie op armoede is belangrijk. De manier waarop we onze maatschappij uitgebouwd hebben, brengt armoede met zich mee. Armoede bannen vergt dan ook een fundamentele wijziging.

'Armoedebestrijding vraagt een integrale en structurele aanpak. Kinderen in armoede groeien op in gezinnen in armoede. Gezinnen in armoede worden geconfronteerd met problemen op meerdere domeinen tegelijk.

Armoede is geen leefstijl-probleem of een probleem van gebrek aan vaardigheden. Uiteraard mag hierover een aanbod zijn, maar op de armoedecijfers heeft dit nauwelijks effect.

Politieke structuren evolueren. Lokale overheden krijgen steeds meer bevoegdheden en moeten/kunnen eigen keuzes maken. Daar waar de federale en Vlaamse overheid tekort schiet, moet het lokale bestuur verantwoordelijkheid opnemen.

SPAAK: 4 erkende "verenigingen waar armen het woord nemen".

De kerntaak van een vereniging is om vanuit de leefwereld van mensen in armoede in dialoog te gaan met anderen. Wij zijn dus goed geplaatst om knelpunten te signaleren en aanbevelingen te formuleren, meer inzicht in armoede te verschaffen, een signaalfunctie op te nemen, ...

Armoedeverenigingen mogen niet herleid worden tot uitvoerders van lokaal beleid, hulpverleners of toeleiders naar lokaal aanbod.

EEN MENSWAARDIG INKOMEN VOOR IEDEREEN

Het optrekken van de minimumuitkeringen en minimumlonen is het werk van de federale overheid. Wij vragen dat elke gemeente en OCMW steunmaatregelen uitwerkt zodat mensen een menswaardig inkomen hebben.

MEER KWALITEITSVOLLE, BETAALBARE EN ENERGIEZUINIGE WONINGEN

Huur en energie zijn enorme kosten voor mensen in armoede. Veel huurders betalen dan ook een te groot aandeel van hun inkomen aan huur en energie en/of zoeken hun toevlucht tot minder kwaliteitsvolle woningen. Een goede woning is een basisrecht en voorkomt problemen. We vragen dan ook meer aangepaste en betaalbare woningen voor mensen die het moeilijk hebben.

UITBREIDING VAN DE VRIJETIJDSPAS

We vragen een niet-stigmatiserende Kempische Uitpas en op termijn een Vlaamse Uitpas. Deze pas geeft recht op vermindering bij alle cultuur-, vrije tijds- en sportactiviteiten. Vrije tijd is een grondrecht.

BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG

De derdebetalersregeling is reeds verplicht bij de huisarts voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Wij vragen een uitbreiding van de derdebetalersregeling voor andere medische en paramedische disciplines: tandartsen, kinesisten, logopedisten, specialisten, ....

SPAAK vraagt ook aan de lokale besturen om druk uit te oefenen op de groep van niet-geconventioneerde artsen om de conventie toe te passen voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Anders is gezondheidszorg onbetaalbaar voor mensen in armoede.'