Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stad Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Lokaal bestuur Geel is niet akkoord met de beslissing van de provincie Antwerpen om een vergunning toe te kennen voor de uitbreiding van verkaveling Manheuvels in Geel-Bel.

Het grote verkavelingsproject met 40 extra loten past volgens de stad niet in de Belse dorpskern. De stad zelf had die omgevingsvergunning eerder geweigerd, waarop de ontwikkelaar in beroep ging bij de provincie. De stad beslist nu op haar beurt om tegen de beslissing van de provincie in beroep te gaan.

In oktober 2015 keurde de stad de vergunningsaanvraag voor het verkavelingsproject Manheuvels met 43 loten goed. Een verdere uitbreiding van de verkaveling ziet de stad Geel op dit moment niet zitten. Ze weigerde dan ook de nieuwe vergunningsaanvraag van de projectontwikkelaar in september 2021.  ‘Het dorp Bel moet ook in de toekomst een rustige, landelijke en groene woonkern blijven’, zegt schepen Bart Julliams.

‘Dit betekent dat de stad tot 2030 geen nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen wil toelaten in de dorpskern of in de directe omgeving hiervan. Dit is zo opgenomen in ons beleidsplan ruimte. We vinden het ontzettend jammer dat de provincie het negatief advies van de stad, van het agentschap natuur en bos, van haar eigen administratie en de bezwaarschriften van bewoners naast zich neer legt. Bel moet een leefbaar dorp blijven. De stad zal dan ook  in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie.’

Strategie voor de toekomst

De provincie oordeelt dat het onwettig is om op basis van een beleidsplan Ruimte een vergunning te weigeren en verdere ontwikkeling te ‘bevriezen’ tot 2030. De provincie verwijst naar het gewestplan dat dit gebied als woongebied aanduidt. Volgens de stad is het tijdelijke bevriezen van een aantal gebieden wel een gewenste strategie voor de toekomst. ‘We willen de bestemming als woonzone niet veranderen, maar we willen als lokaal bestuur wel bepalen wanneer er een nieuwe verkaveling komt. Die langetermijnvisie op ruimtelijke ontwikkeling ligt vast in ons beleidsplan ruimte, dat is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is logisch dat we ons hierop baseren voor de toekenning van vergunningen. Dit is de enige manier om een doordacht kwalitatief ruimtelijk beleid te voeren’, zegt schepen Julliams. ‘Bel is een klein landelijk dorp met een beperkte woonbehoefte. Grootschalige woonontwikkelingen zijn hier voorlopig niet nodig. Zo zijn er nog heel wat vrije percelen in de bestaande verkaveling Manheuvels. Het aanbod is voldoende voor de volgende jaren.’

Geen omheinde wijken

 

Daarnaast zou het uitbreiden van de bestaande verkaveling een redelijk grote mobiliteitsimpact hebben op Bel. Ook de infrastructuur in Bel, zoals winkels en scholen, is niet voorzien op een grote toename van het aantal inwoners. Er zou ook een groot stuk bos, dat deel uitmaakt van het wandelgebied, moeten verdwijnen op de te verkavelen terreinen. Mensen uit Bel en omstreken komen graag wandelen omwille van het vele groen in het dorp. Dat maakt deel uit van het eigenheid van Bel en wordt ook in het beleidsplan aangehaald als een grote waarde. Ook de plannen van de ontwikkelaar om een deel van de verkaveling te omheinen en een zogenaamde ‘gated community’ te creëren past niet binnen de visie van de stad. De stad wil via haar ruimtelijk beleid zorgen dat de sociale cohesie in dorpen behouden blijft. Nieuwe ontwikkelingen in een dorpskern mogen de identiteit of DNA van het dorp niet aantasten. Door het terrein af te sluiten zullen bewoners zich minder verbonden voelen met het dorpsleven.

 

Hoe gaat het verder?

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft 45 dagen om in beroep te gaan tegen de beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er wordt een advocaat aangesteld om de belangen van de stad te verdedigen. Een timing is niet gekend. Het is niet duidelijk wanneer de stad hierover een uitspraak mag verwachten.  

Deel dit artikel