Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stad Herentals en Zorggroep Orion onderzoeken samenwerking

ocmw

Stad Herentals en Zorggroep Orion onderzoeken samenwerking op het vlak van kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte woonzorg in de eigen regio. 

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat samenwerking nodig is om kwalitatieve woonzorg te kunnen (blijven) aanbieden. Het stadsbestuur van Herentals en Zorggroep Orion uit Turnhout voeren verkennende gesprekken om een mogelijke samenwerking op te starten. Het doel is om in de nabije toekomst elkaar te ondersteunen op het vlak van kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte woonzorg.

Intentieverklaring

Het stadsbestuur en de zorggroep keurden daarvoor een intentieverklaring goed. In september begint een grondig onderzoek van beide organisaties om te zien waar kansen zitten om samen te werken. In december beslissen beide organisaties, op basis van het onderzoek, of en hoe ze effectief gaan samenwerken op het vlak van toegankelijk en kwalitatief zorgwonen in de eigen regio.

Samenwerking in de ouderenzorg In zowel de private als de publieke ouderenzorg wordt het steeds duidelijker dat zelfstandig werkende woonzorgcentra niet kunnen overleven. Dit heeft te maken met de veranderende verwachtingen in de samenleving, de constante stijging van kosten, de professionalisering van de zorg en strenge normen van de overheid.

Zowel Zorggroep Orion als woonzorgcentrum Sint-Anna (Herentals) leggen de lat zeer hoog en willen kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte zorg bieden op maat van de zorgvrager. Om dat te kunnen blijven volhouden, is het nodig én noodzakelijk dat er wordt samengewerkt met partners.

Beide organisaties hebben samenwerking als belangrijk onderdeel in de bestuursakkoorden en strategische plannen opgenomen waarbij het publieke (geen privatisering) karakter van beide organisaties behouden blijft.

Zo een partnerschap is een beproefde strategie die reeds succesvol werd uitgevoerd bij de verzelfstandigingen van AZ Herentals en AZ Turnhout die beide ingebed zijn in het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Onderzoek en uitwisseling van informatie In september 2022 start een onderzoeksfase. Het stadsbestuur van Herentals en Zorggroep Orion, de verzelfstandigde zorgpoot van OCMW Turnhout, willen elkaar beter leren kennen op het vlak van woonzorg. Concreet gaan de organisaties als gelijkwaardige partners op zoek naar mogelijke kansen in de zorgsector die gezamenlijk kunnen opgenomen worden.

Ze denken hierbij aan het delen van kennis en expertise op het vlak vrijwilligersbeleid, kwaliteitswerking, dienstverlening, het opstellen van een kwalitatief aanbod inzake zorg en wonen… Ook gezamenlijke aankopen, het bundelen van ondersteunende diensten zoals personeelszaken, ICT, technische dienst, subsidiewerving, … zijn mogelijk.

De organisaties bespreken ook hun strategische doelen: wat zijn de ambities, de lopende projecten, … Ze wisselen ken- en stuurgetallen uit over hun werking en financiën, en expertise en good practices. Toegankelijke en kwalitatieve woonzorg in de eigen, vertrouwde omgeving Het beoogde doel is een groeiverhaal waarbij beide publieke partners elkaar versterken en ondersteunen op de huidige sites in Herentals en Turnhout.

Het stadsbestuur zoekt vooral een mogelijke samenwerking voor WZC St.-Anna en de assistentiewoningen. Zorggroep Orion ziet vooral kansen om elkaar te ondersteunen en om expertise uit te wisselen bij de werking van WZC De Wending, WZC De Vliet, assistentiewoningen De Dijk, De Flatjes, De Houthaven en dienstencentra De Schoor, De Meerloop, Albert Van Dyck en vanaf 2023 De Wissel.

Bart Michiels, schepen voor sociale zaken, zorg & welzijn in Herentals, licht toe: “In dit alles delen beide organisaties nu al dezelfde visie: kwalitatieve, toegankelijke mensgerichte zorg op maat van de zorgvrager. Beide organisaties geloven sterk dat een bundeling van krachten kan leiden tot een optimalisering van het aanbod op het vlak van toegankelijke zorg en wonen in de regio.

Dit geloof zit ook vervat in de bestuursakkoorden rond zorg in Herentals en Turnhout.” Samenwerking als intelligente beleidskeuze Het stadsbestuur Herentals en Zorggroep Orion erkennen elk afzonderlijk het belang van een kwaliteitsvol integraal en geïntegreerd aanbod van regionale zorg- en dienstverlening, persoonlijke begeleiding en goede, passende huisvesting.

Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion en schepen voor werk, economie, Zorggroep Orion en ziekenhuis in Turnhout, getuigt: “Reeds bij de verzelfstandiging van onze zorgpoot tot Zorggroep Orion lag de keuze en het geloof in de noodzaak van een geïntegreerd en integraal zorgaanbod aan de basis. En ook nu delen wij deze overtuiging met de stad Herentals.

Het verbreden en versterken van een bestaande kwalitatieve werking staat alleen maar in het voordeel van de zorgvragers die in Herentals en Turnhout op zoek zijn naar een kwalitatief aanbod aan zorg en wonen.”

Een schaalgrootte leidt bovendien tot een grotere slagkracht binnen de organisaties zelf, en in relatie tot andere overheden, het zorglandschap en de prijs-kwaliteitsverhouding.

Samenwerking via verzelfstandiging leidt tot verdere professionalisering en een meer doorgedreven focus op kwalitatieve zorg. Daarnaast zorgt een mogelijke samenwerking ook voor een grotere aanwezigheid van goede zorg in de regio, met een bewuste keuze voor lokale verankering.

Voor de overal zeer gegeerde zorgmedewerkers is het bovendien extra aantrekkelijk om voor een grotere organisatie met meerdere sites te werken. Dit biedt mogelijkheden op een continue ontwikkeling van hun professionele loopbaan.

Daarbij vertrekt de denkoefening vanuit een investering in de medewerkers en kwalitatieve zorgverlening en is het zeker geen besparingsoefening.

Preferentieel partnerschap tot december 2022

Op basis van het onderzoek dat nu van start gaat, kunnen beide organisaties een beslissing nemen op het vlak van de haalbaarheid en de inhoud van een mogelijke samenwerking.

De intentieverklaring werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van Herentals op 29 augustus en de raad van bestuur van Zorggroep Orion op 17 augustus. De medewerkers en cliënten van beide organisaties worden ook op de hoogte gebracht van deze intentie.'

Foto boven : WZC Sint-Anna Herentals - foto onder : WZC De Wending en WZC De Vliet Orion Turnhout/rr.

ocmw

Deel dit artikel