U bent hier

Stad Herentals geeft negatief advies over windmolenproject in Plassendonk

Herentals | Neteland
29.01.2018 - 17.45u
Door: Herman Gezelle

'Het stadsbestuur van Herentals oordeelt dat de inplanting van een windmolenproject in Plassendonk niet wenselijk is en heeft daar goede redenen voor', zegt Patrik De Cat, fractieleider CD&V Herentals.

'Het project overstijgt de draagkracht van de omgeving, onder meer gelet op de woonintensiteit. De landschappelijke impact van voorliggend project is te groot waarbij te weinig rekening gehouden wordt met andere windmolens in de omgeving. De aanvraag wordt bovendien gedaan in open agrarisch gebied.

De aanvraag voor deze windmolens loopt parallel met de aparte aanvraag voor een ander windmolenpark in de buurt waardoor enkel de afzonderlijke mogelijke hinder bestudeerd wordt.

De gezamenlijke hinder (geluid, slagschaduw,...) van beide projecten kan niet ingeschat worden en ligt mogelijk hoger dan de toegelaten wettelijke normen.

In Plassendonk, het woon- en landbouwgebied in Noorderwijk, parallel met de E313, loopt momenteel een aanvraag voor de bouw van 3 windmolens.

De plaatsing van windturbines vormt een ecologische troef in de elektriciteitsproductie. Windenergie stoot geen broeikasgassen uit en laat geen gevaarlijke afvalstoffen achter. Dit heeft een direct en positief effect op het klimaat en draagt bij tot het afremmen van de globale opwarming van het klimaat.

Verder vermindert ze onze afhankelijkheid op het vlak van de energievoorziening. Maar windturbines hebben ontegensprekelijk een impact op hun directe omgeving.

De leefkwaliteit en veiligheid van deze omgeving mag niet in het gedrang komen om de groene energiedoelstellingen te bereiken, en de afweging tussen de bijdrage in groene stroom productie en leef-kwaliteit moet gemaakt worden.

Patrik De Cat vervolgt : 'Het stadsbestuur Herentals heeft met de nodige aandacht dit dossier bekeken vanuit de verschillende invalshoeken. We hebben ons zeker niet laten leiden door het Not In My Backyard principe maar hebben weloverwogen de groene stroomproductie die windmolens opleveren afgezet ten opzichte van de vermindering van leefkwaliteit & veiligheid van de omwonenden en de impact op het landschap.

Deze afweging is negatief en leidt dus tot een afwijzing van het project door de stad.

Hinder is een uiterst subjectief gegeven. Het is aan de betrokken overheden om een gepast kader met objectieve randvoorwaarden vast te leggen om windmolens en hun impact op de omgeving in evenwicht te houden.

'Project Plassendonk voldoet niet aan alle opgelegde voorwaarden'

'Na grondige studie van het dossier en van de verzamelde adviezen en bezwaren blijkt dat het project Plassendonk niet aan alle opgelegde voorwaarden voldoet', reageert burgemeester Jan Bertels.

'Er is dus niet voldaan aan essentiële voorwaarden voor een veilige realisatie van het project, met behoud van voldoende garanties op de leefkwaliteit voor de buurt. De beperking van de hinder (geluid, slagschaduw, nabijheid woningen en scholen ...) wordt onvoldoende gegarandeerd.

Stad Herentals zegt dan ook duidelijk nee tegen het plan!

Wel blijft Herentals onverminderd voorstander van de verdere ontwikkeling van groene energie. Herentals wil dan ook actief mee zoeken naar geschikte locaties waar groene energie de veiligheid en leef-kwaliteit van onze inwoners niet in het gedrang brengt', besluit Jan Bertels. (pp)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto