De als positief ervaren elementen van het mobiliteitsplan worden behouden en verder geoptimaliseerd. De duidelijke pijnpunten in de proefopstelling verdwijnen. Zo wordt de lus Nieuwstraat-Werft en het verkeer van en naar het station via Stationsstraat en Rozendaal  aangepast naar de oorspronkelijke situatie. De herinrichting van het St.-Dimpnaplein en het eenrichtingsverkeer in de Burgstraat blijft wel behouden.

In februari 2014 voerde het stadsbestuur, na diverse bevragingen aan burgers en specialisten, een proefopstelling van een nieuw circulatieplan in. De doelstelling van deze proefopstelling, namelijk zicht krijgen op verbeterpunten en evalueren van mogelijkheden met betrekking tot de mobiliteit in het centrum, is ondertussen bereikt.

Het stadsbestuur gaat nu het volledige mobiliteitsplan herzien op korte, middellange en lange termijn. Dit zal gebeuren in het licht van de herziening van het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en rekening houdende met de input vanuit de gemeenteraadscommissie, signalen van burgers en opmerkingen van specialisten. Samen met het extern professioneel bureau dat het circulatieplan reeds mee begeleidde en met participatie van burgers en administratie gaat het stadsbestuur het mobiliteitsplan verder uitwerken.

Evaluatie

Diverse elementen uit de proefopstelling werden als positief ervaren, met name herinrichting St.-Dimpnaplein, het eenrichtingsverkeer in de Pas richting Markt en de lus aan de St.-Amandskerk. De aangepaste verkeerssituatie in Stationsstraat, Rozendaal en Nieuwstraat bracht heel wat nadelen mee.

Stationstraat –Rozendaal - Lebonsstraat

Rozendaal wordt enkelrichting vanaf Heidebloemstraat richting station. Het is opnieuw mogelijk om van Billemonstraat via Rozendaal naar het station te rijden. In het eerste gedeelte van Stationsstraat, tussen Nieuwstraat en Heidebloemstraat, wordt de enkelrichting afgeschaft. Verkeer komende van het station kan via Lebonstraat rijden om parking Grote Werft, parking Havermarkt en Ecodroom te bereiken.

Lus St.-Amandskerk

De  lus aan de St.-Amandskerk wordt opnieuw omgekeerd. Vanuit Nieuwsstraat kan het verkeer de Lebonstraat en Patronaatstraat inrijden om Werft te bereiken. De rijrichting achter de kerk wordt omgedraaid.

St.-Dimpnaplein

De verkeercirculatie op het St.-Dimpnaplein blijft behouden, maar met meer aandacht voor zwakke weggebruikers en fietsers. Tegelijkertijd blijft ook het eenrichtingsverkeer in de Burgstraat behouden. Het stadsbestuur zoekt een optimale oplossing voor sluipverkeer via de Groenenheuvel en Laar.

Volgende stappen

Het weghalen van signalisatie zal medio augustus gerealiseerd worden. Iets ervoor volgt nog een technische communicatie met alle info.