Tijdens een extra videovergadering op zondagmiddag 13 december heeft de gemeentelijke crisiscel de verdere aanpak van de corona-uitbraak in woonzorgcentrum Hemelrijck besproken met de directie en de verantwoordelijke CRA-arts*.

Ook een delegatie van het Rode Kruis (afdeling Mol) nam deel aan de vergadering. Naast het oplijsten van de actuele stand van zaken werden verder afspraken gemaakt omtrent de medische opvolging van de bewoners, psychologische ondersteuning van de zorgmedewerkers, de communicatie naar de familieleden en de toekomstige teststrategie voor het woonzorgcentrum.

Of deze uitbraak al dan niet veroorzaakt werd door een bezoek van de Sint vereist een diepgaand wetenschappelijk onderzoek.

Het zo snel mogelijk indijken van het virus, het verzekeren van de bewonerszorg én een correcte communicatie naar de familieleden vormen op dit moment de belangrijkste opdrachten voor de gemeentelijke crisiscel en de directie.

Stand van zaken bewoners

Inmiddels zijn de resultaten van alle afgenomen testen bij bewoners en medewerkers gekend. In totaal gaat het om 61 besmette bewoners. Dit cijfer kan dagelijks wijzigen, aangezien er bij het opduiken van ziektesymptomen bij niet-besmette bewoners meteen een sneltest wordt afgenomen.

De overgrote meerderheid van de besmette bewoners stelt het goed en vertoont op dit moment geen ziektesymptomen. Dit kan de komende dagen nog wijzigen, aangezien we ons op dit moment nog in een vroeg stadium bevinden.

De gezondheid van de bewoners wordt dagelijks nauwgezet opgevolgd door de CRA-arts. Indien nodig krijgen de bewoners bijkomende medische verzorging. Binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen is er momenteel zeker nog voldoende capaciteit ter beschikking om ernstig zieke bewoners op te nemen.

Eén bewoner met ernstige ziektesymptomen krijgt binnen het woonzorgcentrum extra verzorging via ademtherapie. Enkele andere bewoners hebben lichte koorts.

Jammer genoeg overleed de afgelopen 24 uur één besmette bewoner. Deze bewoner bevond zich al vóór de besmetting in een palliatief stadium. Het gemeentebestuur en de directie wensen hun medeleven te betuigen aan de familieleden.

Stand van zaken medewerkers

Bij de personeelsleden hebben 14 medewerkers een positieve test afgelegd. Vier medewerkers vertonen ziektesymptomen. Op dit moment beschikt het woonzorgcentrum nog over voldoende medewerkers om de zorg te garanderen, mede dankzij het bijkomend inschakelen van interimkrachten en jobstudenten.

Daarnaast bekijkt het woonzorgcentrum de komende dagen het aanbod van het Rode Kruis om zogeheten crisis- en noodvrijwilligers in te zetten. Dit moet weloverwogen en goed georganiseerd gebeuren.

De zorgmedewerkers van het woonzorgcentrum verdienen alle lof voor hun inzet in deze uiterst moeilijke omstandigheden. De mogelijkheden voor psychologische ondersteuning en bijstand op korte en langere termijn werden besproken, zodat dit ook de komende dagen kan geregeld worden.

Actie ondernomen

Na kennisname van alle testresultaten in de loop van zaterdag werd binnen het woonzorgcentrum meteen cohortzorg georganiseerd.

Hiervoor kon het woonzorgcentrum rekenen op de gespecialiseerde adviezen van het Heilig Hartziekenhuis en het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Mede dankzij de extra technische inzet van gemeentewerklieden stond dit systeem nog dezelfde dag op punt.

De gelijkvloerse afdeling met dementerende bewoners (15 besmette bewoners) werd – op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid – georganiseerd als één groepscohorte.

Voor de besmette bewoners op de eerste en tweede verdieping werd de cohortzorg op gangbasis geregeld. De meerderheid van de besmette bewoners woont evenwel in zogeheten zorgflats, gesitueerd op alle verdiepingen.

Voor deze bewoners geldt het systeem van kamerquarantaine, waarbij aan de buitenzijde van de zorgflat duidelijk is aangegeven of er al dan niet een besmette bewoner woont.

Dankzij de extra ruimte in deze zorgflats heeft elke wooneenheid een 'sas' waar de zorgmedewerkers op een veilige manier het beschermingsmateriaal kunnen aan- en uittrekken.

Er is in het woonzorgcentrum voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar. De cohortezorg werd uiteraard volledig doorgetrokken naar de personeelsorganisatie, zodat ook hier een scheiding wordt doorgevoerd voor de verzorging van besmette en niet-besmette bewoners.

Teststrategie

Dankzij de volledige testing van alle bewoners en medewerkers hebben we nu een duidelijk beeld van de actuele situatie. Voor niet-besmette bewoners met ziektesymptomen zijn sneltests aanwezig.

Daarnaast zal er elke week een preventieve grootschalige testafname gebeuren bij alle niet-besmette bewoners en personeelsleden. Dit is conform het medisch voorgeschreven testritme. De volgende testafname vindt plaats op vrijdag 18 december. Nadien zullen de wekelijkse testen telkens op woensdag gebeuren.

Communicatie naar de familieleden

Het woonzorgcentrum engageert zich om de familieleden de komende weken proactief te informeren via de eigen communicatieapp.

Daarnaast wordt er binnen het woonzorgcentrum een aangepast systeem afgesproken om de vele telefonische vragen van bezorgde familieleden beter te kunnen opvolgen en beantwoorden. De CRA-arts zal hierbij een coördinerende rol opnemen, zodat de verpleegkundigen zich maximaal kunnen wijden aan het verzorgen van de bewoners.

Nauwe samenwerking

De gemeentelijke crisiscel – met medische vertegenwoordiging vanuit de eerstelijnszone – houdt de komende dagen nauw contact met de directie en de CRA-arts om de situatie van kortbij op te volgen. Alleen door de komende weken zeer hecht en open samen te werken, komen we deze moeilijke periode door.'