U bent hier

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

Vlaanderen
15.09.2020 - 12.10u
Door: Mark Jaspers

Vandaag start het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Deze plannen bepalen wat Vlaanderen kan doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte.

Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die bepalen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd moet worden, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De plannen geven ook uitvoering aan de waterbeleidsnota van 3 april 2020, waarin de Vlaamse Regering haar visie op het te voeren waterbeleid vastlegde. Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpen van de plannen raadplegen
en er op reageren via de website www.volvanwater.be.

Waarom zijn de plannen belangrijk?

Ook al is de waterkwaliteit van onze waterlopen de laatste decennia aanzienlijk verbeterd, toch staan we nog ver af van de gewenste 'goede toestand'. Bovendien kampt Vlaanderen niet alleen regelmatig met wateroverlast, ook verdroging en waterschaarste worden een steeds groter probleem.

De watervoorraden staan onder druk en ook de kwaliteit van het grondwater kan beter. De ontwerpplannen geven concrete antwoorden op belangrijke vragen zoals: hoe kunnen we de toestand van de waterlopen en het grondwater verbeteren?

Hoe kunnen we ons nog beter beschermen tegen overstromingen en droogte?

Integrale plannen voor water Stroomgebiedbeheerplannen worden om de zes jaar gemaakt in uitvoering van twee Europese richtlijnen. De kaderrichtlijn Water (2000) die er naar streeft om de Europese wateren terug in een
goede toestand te brengen.

En de Overstromingsrichtlijn (2007) die maatregelen vraagt om de
overstromingsrisico's te beperken.

Met deze 3de generatie plannen gaan we nog een stap verder en willen we ook de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken. Zo bevatten de plannen een droogterisicoanalyse en geven ze mee uitvoering aan de recente Blue Deal.

Uitdagingen samen aanpakken

Het staat vast dat de uitdagingen groot zijn en dat iedereen inspanning zal moeten leveren. De plannen trekken de kaart van de gebiedsgerichte werking om zo stap voor stap naar een goede watertoestand toe te werken.

Waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers bundelen
hun inspanningen in speerpuntgebieden en aandachtsgebieden.

Ze stemmen er initiatieven af en zoeken naar win-wins om sneller vooruit te gaan. Voor de aanpak van overstromingen en droogte werken we vanuit een meerlaagse benadering met maatregelen die ons beter beschermen, maatregelen die schade door overstromingen of droogte voorkomen en maatregelen die ons beter voorbereiden op een eventuele overstroming of
droogteperiode.

Hoe verloopt het openbaar onderzoek?

Tussen 15 september 2020 en 14 maart 2021 kan elke burger, organisatie, vereniging of bedrijf de ontwerpplannen inkijken via www.volvanwater.be en er op reageren.

Reageren op de plannen doe je via het digitale inspraakformulier. Alle opmerkingen en adviezen worden nadien onderzocht en kunnen tot een aanpassing van de plannen leiden.

De Vlaamse Regering zal de stroomgebiedbeheerplannen eind 2021 definitief vaststellen. 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 wordt georganiseerd door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). De CIW staat o.a. in voor de ambtelijke voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen en voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende actoren van het waterbeleid.

De CIW is ook de bevoegde autoriteit in Vlaanderen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn.

Meer informatie over de CIW en over het integraal waterbeleid lees je via
www.integraalwaterbeleid.be.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto