'Van Geel een fietsstad maken, die beperkt doorrijdbaar, maar goed bereikbaar is voor auto's, dat is de ambitie van Geel', zegt burgemeester Vera Celis.

'Met de goedkeuring van de visienota voor het nieuwe mobiliteitsplan zet de stad de eerste stap in de goede richting.

De visienota steunt op drie pijlers: een fietszone in een groot deel van het centrum, een aangepaste verkeerscirculatie en een goede bereikbaarheid om de veiligheid en levenskwaliteit in de dorpskernen te verhogen.

In 2019 tekende de stad de krijtlijnen uit voor een verdieping van het bestaande mobiliteitsplan. Op een infomarkt in oktober kregen inwoners de kans om de ideeën te bekijken en de website www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan was het verzamelpunt voor opmerkingen van inwoners en adviesraden.

Met die opmerkingen ging de stad samen met een studiebureau verder aan de slag en op 4 mei keurde de gemeenteraad een visienota over het mobiliteitsplan goed.'

Fietszone

'Geel wil in het centrum de fietser een belangrijke plaats geven. Een groot deel van het centrum (zie plan in de bijlage) wordt fietszone, dat is een aaneenschakeling van fietsstraten.

In een fietsstraat is de snelheid tot 30 km per uur beperkt en mogen gemotoriseerde voertuigen de fietsers niet voorbijsteken.

Elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de fietszone als 'fietsers' beschouwd en mogen wel voorbijsteken maar mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden.

Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan (bij eenrichtingsstraten) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (bij straten met tweerichtingsverkeer) gebruiken.

Het begin van een fietszone zal aangeduid worden met verkeersborden en een rood gekleurd wegvak met het logo van de fietsstraat. Het invoeren van fietsstraten zal gefaseerd gebeuren. De stad wil een eerste deel van de fietszone nog voor de zomer realiseren.

Verkeerscirculatie

Op korte termijn staan er weg- en rioleringswerken gepland in Elsum, daaraan zullen verschillende definitieve circulatiewijzigingen worden gekoppeld:

- Lebonstraat wordt enkelrichting tussen Patronaatstraat en Kabienstraat
- Elsum wordt enkelrichting van Kabienstraat tot aan de kapel aan Valkenborch
- Violetstraat wordt enkelrichting van Baantveld naar Elsum
- Eikenstraat wordt enkelrichting van Dr. Peetersstraat naar Drijhoek (Ring)

Door het invoeren van enkelrichtingsverkeer wordt er meer ruimte gecreëerd voor de zwakke weggebruikers.

Bijkomend wordt Possonsdries ingericht als enkelrichting van Anemoonstraat richting Werft waardoor centrumverkeer rechtstreeks naar Baantveld (bereikbaarheidsas) wordt geleid en op die manier het centrum verlaat.

Op middellange termijn onderzoekt de stad hoe de relatie Nieuwstraat - Baantveld in de toekomst moet functioneren. Dit komt aan bod bij de heraanleg van de Havermarkt.

Op korte termijn wijzigt er niets aan de situatie op Sint-Dimpna. Er wordt onderzocht hoe in de De-Billemontstraat meer ruimte gecreëerd kan worden voor fietsers.

De stad wil zwaar vervoer weren uit de stadskern en hoopt dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de regionale ontsluiting, dat momenteel in opmaak is, een goede en veilige oplossing zal bieden voor de verkeersproblematiek in de Gasthuisstraat en op het Sint-Dimpnaplein.

De stad blijft de ontwikkelingen in dit dossier op de voet volgen.'

Parking

'De centrumparkings blijven vlot bereikbaar en zullen beter bewegwijzerd worden vanaf de Ring. De parkings zullen met elkaar verbonden worden door een parkeerroute.

Er is ook aandacht voor het parkeren van de fiets. In de fietsstraten en op drukbezochte plaatsen zal er meer parkeergelegenheid komen voor fietsers.
Hoe gaat het verder?

Op basis van deze visienota wordt het beleidsplan mobiliteit uitgeschreven met een plan van aanpak voor de korte, middellange en lange termijn. De opmaak van een mobiliteitsplan is een dynamisch proces waarbij de stad alle stappen regelmatig zal evalueren en indien nodig bijsturen.'