Vanaf vandaag kunnen de gemeenten de starterkits voor de huisartsen bij hun provincie afhalen.Bedoeling van deze operatie is het werk van huisartsen die privépatiënten hebben en huisbezoeken afleggen te vergemakkelijken, door hen een starterskit met antivirale middelen en chirurgische maskers voor grieppatiënten te bezorgen. Deze starterskits zijn samengesteld door het Interministerieel Commissariaat Influenza, in samenwerking met het Rode Kruis. De betrokken artsen kunnen zich binnenkort ook wenden tot het door hun gemeente aangewezen punt om een gratis pakket te bekomen. Wanneer hun voorraad uitgeput is, kunnen ze zich herbevoorraden bij een apotheek in de gemeente waar ze een praktijk hebben.De verdelingsprocedure is logischerwijze geëvolueerd als gevolg van het hernemen van het economische- en schooljaar. Daardoor kunnen we een verhoging van het aantal gevallen van de pandemische griep verwachten, zonder te vergeten dat ook de seizoensgriep zal beginnen opduiken.Ter herinnering, de antivirale middelen worden gratis geleverd, uitsluitend door de arts, aan personen die ze nodig hebben en die tot één van de volgende groepen behoren:- patiënten met een chronische ademhalingsziekte; waaronder patiënten die de afgelopen 3 jaar geneesmiddelen tegen astma voorgeschreven kregen- patiënten met een chronische hartaandoening- patiënten met matige tot ernstige nier- of leverinsufficiëntie- patiënten met immunodepressie wegens ziekte of een behandeling- diabetespatiënten- zwangere vrouwen- personen die ouder zijn dan 65 jaar- kinderen jonger dan 5 jaar- patiënten die gehospitaliseerd zijn met een ernstig klinisch beeld, onder voorbehoud van de termijn van 48 uurDe maskers zullen volgens de beoordeling van de arts verdeeld worden en dit enkel aan zieke personen, om te vermijden dat ze hun omgeving besmetten.Het Interministerieel Commissariaat Influenza wil er nogmaals op wijzen dat mensen met griepsymptomen zich thuis moeten isoleren en hun behandelende arts verwittigen. Het heeft geen nut om naar het ziekenhuis te gaan, integendeel: op die manier riskeren de zieke personen nog meer mensen te besmetten.De schatting van het aantal besmette gevallen van A/H1N1-griep in ons land voor week 35 toont geen significante stijging in vergelijking met de cijfers van vorige week. Op een totaal van 8395 consultaties van patiënten met griepsymptomen leverde de extrapolatie 638 nieuwe gevallen van A/H1N1-griep op voor de voorbije week.Dit resultaat wijst nog niet op een sterkere circulatie van het virus. De door de ziekenhuizen onderzochte stalen bevestigen deze tendens en de mortaliteit is normaal voor de tijd van het jaar.Sinds het uitbreken van de A/H1N1 pandemie eind april, zijn in ons land 5269 personen besmet geraakt. Eén persoon is overleden aan complicaties van de griep.(Belga)