Het college van burgemeester en schepenen Mol verleende een vergunning voor de aanleg van vijf poelen in natuurgebied de Ronde Put tussen Postel en Retie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid wil met de werkzaamheden de biodiversiteit én de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied verhogen.

Doel: een optimale leefomgeving tot stand brengen waarin amfibieën zich zowel in het water als op het land thuis kunnen voelen naast vele andere meeliftende soorten.

In 2020 werden in een bestaande poel in de omgeving van het natuurgebied de Ronde Put volgende soorten amfibieën aangetroffen: bruine kikker, poelkikker, gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander en de zeldzame kamsalamander.

De zeldzame heikikker zag men de voorbije jaren niet meer in de Ronde Put, al kwam die er tot enkele jaren geleden zeker voor. Voor al deze soorten is er in domein de Ronde Put geschikt landhabitat aanwezig in de vorm van ruige graslanden, rietkragen, bramenstruweel, houtkanten en bosranden.

Habitat verbeteren

Doorheen de tijd zijn voor deze amfibieën veel geschikte leefgebieden verdwenen en sterk ingekrompen om tal van redenen. Natuur en Bos neemt daarom maatregelen om kwaliteitsvol land- en waterhabitat te realiseren door aanleg van nieuw leefgebied en kwaliteitsverbetering van bestaand habitat.

Voortplantingswater op maat

Dit project, de aanleg van vijf poelen, zorgt voor geschikt voorplantingswater op maat van bepaalde soorten én bruikbare locaties voor overwintering van amfibieën. Daarnaast neemt zowel de landschappelijke als de ecologische waarde hierdoor toe.

Eiafzet en overwinteringsplaats

De poelen worden aangelegd met flauw hellende oevers zodat het water er vlot opwarmt en geschikt is voor eiafzet door kikkers en salamanders. Met een deel van de uitgegraven aarde maakt ANB in de buurt van de poel een lichte ophoging waarop wat takhout en maaisel wordt gestapeld. Zo ontstaat een ideale overwinteringsplaats die niet kan overstromen.

Tal van soorten profiteren van deze ingreep

Naast de poelkikker, heikikker en de zeldzame kamsalamander, zullen tal van soorten die in de omgeving voorkomen profiteren van deze ingreep waaronder de roerdomp, ijsvogel, bruine kiekendief, blauwborst, grote zilverreiger, diverse libellen en waterjuffers, hazelworm,...

De strijd tegen droogte en waterschaarste

De werken in natuurgebied de Ronde Put passen binnen de Blue Deal, een plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte door ons watersysteem robuuster en duurzamer te maken. De aanleg van deze poelen past in het voornemen om natuurgebieden te vernatten en de waterbuffering te verhogen.'