29 buurtbewoners van Hulzen en Watervoort verzetten zich nu al 4 jaar tegen de plannen van de bouw van een kippenstal in Hulzen. Er komt stilaan schot in de zaak. Een nooit geziene procedureslag.

De Raad van State heeft op 21 januari de vergunning voor de bouw van een mega-kippenstal in Hulzen in Herentals voorlopig vernietigd. De Raad tikt hierbij de bestendige deputatie van de provincie op de vingers.

Lees hier het arrest van de Raad van State van 21 januari :

'...' Het arrest van de Raad van State vernietigt de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 4 januari 2018, waarbij geen uitspraak wordt gedaan over het bestuurlijk beroep van de verzoekers, tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals van 31 juli 2017. '...'

Buurtbewoners : 'Goed gevoel, maar we zijn nog niet aan het einde'

'Maar het is nog lang niet afgerond', reageren de 29 buurtbewoners langs woordvoerder Paul Thijs. 'We blijven strijden. Alles goed in het oog houden.

Het gaat om de gezondheid en welzijn van onze kinderen en kleinkinderen, de komende generaties.  Natuurlijk denken we ook aan tegenpartij M. Hertogs.  

De procedureslag is namelijk erg kostelijk.  We zijn met 29, maar als je alles bij mekaar telt, gaat het niet meer om een paar duizend euro...

De bouwvergunning die landbouwvennootschap (LV) Maarten Hertogs uit Grobbendonk in september 2019 kreeg van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd.

Voor de bouw van het nieuwe landbouwbedrijf moeten zo'n 3 ha bos wijken, waarna er stallen zouden komen met een grote uitloopzone voor 14.000 legkippen.

De buurt vreest vooral lawaai- en geurhinder en continu ongezonde emissies. Ze benadrukt ook dat het om landschappelijk waardevol agrarisch gebied gaat en de nieuwe activiteit daar niet mee valt te rijmen.'

Complex dossier

Nadat de stad Herentals in de zomer van 2017 beide vergunningen heeft afgeleverd, vechten de buurtbewoners die aan bij de bestendige deputatie, en later ook bij de Raad van State.

Die volgde de visie van de buurt en veegde eind 2017 de bouwvergunning van tafel, maar deed geen uitspraak over de milieuvergunning. Daardoor is die in feite te beschouwen als verkregen.

De buurt trok naar de Raad van State om die ongewone gang van zaken omtrent de milieuvergunning aan te vechten. Bouwheer Hertogs op z'n beurt ging in maart 2018 in beroep tegen de vernietiging van z'n bouwvergunning naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit rechtsorgaan oordeelde dat de deputatie het dossier opnieuw moest beoordelen.'

'Deputatie moet beter motiveren'

Wanneer de deputatie in september 2019 de bouwvergunning toch verleende, stapte de buurt opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die besliste pas eind 2020 om de beslissingen van de deputatie te vernietigen.

En de Raad van State velde 3 weken geleden (21/1) een arrest waarbij het toekennen van de milieuvergunning vernietigd wordt.

'Procedure : één instantie die beslist, véél duidelijker en correcter voor alle partijen'

'Het arrest van de Raad van State van 21 januari is nog niet ten gronde, dat moet nog volgen', onderstreept woordvoerder Paul Thijs van het buurtcomité. 'Zelf zijn we tegen de vernietiging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen in beroep getrokken naar het Hof van Cassatie, omdat de Raad enkel opmerkingen maakt over het lawaai van de ventilatoren.

Dat is volgens ons te eenvoudig te corrigeren. Zelf zijn we ook niet opgetogen met deze procedurecarrousel, voor de betrokken kippenboer Hertogs moet dat  een drama worden.  

Het is toch véél  beter dat één enkele bevoegde instantie een definitieve beslissing neemt?', besluit Paul Thijs.

Wordt vervolgd.  Foto's Nnieuws archief.