Het schepencollege van Kasterlee heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de wijzigingsaanvraag van een hondenkennel en dierenpension door Hoeve Hoogland (Felicanis) in Bos Dellen Kasterlee.

De aanvraag betreft een vermindering van het aantal dieren (van 1250 naar 900 honden) en de uitbating van een dierenpension.

Bezwaarschriften

Naar aanleiding de omgevingsvergunningsaanvraag van Hoeve Hoogland (Felicanis), ontving de gemeente Kasterlee tientallen bezwaarschriften en ook op sociale media werd onvrede geuit over deze aanvraag.

De meeste van deze bezwaren hebben echter betrekking op dierenwelzijn, iets waar deze omgevingsvergunning niet over gaat.

Maar hoewel de gemeente zich in deze procedure enkel kan uitspreken over de stedenbouwkundige en milieuaspecten, heeft ze toch een advies gevraagd van de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen.

Die heeft echter formeel te kennen gegeven geen advies te geven, aangezien dierenwelzijn geen element is dat het gemeentebestuur kan of mag beoordelen in de voorliggende procedure.

Op de vraag van het gemeentebestuur heeft de aanvrager echter wel attesten van Dierenwelzijn voorgelegd, waaruit blijkt dat het bedrijf in orde is met de Vlaamse regelgeving.

Ze hebben ook aangetoond dat ze met professioneel opgeleide dierenverzorgers werken om de honden en katten te verzorgen.

Los daarvan bevestigt het gemeentebestuur dat het systematisch alle klachten met betrekking tot dierenwelzijn overmaakt aan de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn en/of de milieupolitie.

In een aantal bezwaren wordt verwezen naar een vroegere veroordeling en inbeslagname van dieren, maar dat heeft voor alle duidelijkheid betrekking op de vroegere uitbater van een gelijkaardig bedrijf op deze locatie.

Ook de weigering van een vroegere aanvraag door de huidige exploitant is in deze procedure niet relevant, aangezien dit over een andere locatie ging in onze gemeente, en de weigeringsgrond vooral betrekking had op de zeer nabije aanwezigheid van permanente bewoning.

Vermindering aantal dieren

Alle elementen die betrekking hebben op de stedenbouwkundige en milieutechnische aspecten van de huidige aanvraag werden grondig onderzocht en geëvalueerd.

De aanvraag betreft onder meer een vermindering van het aantal dieren en de oprichting van een hondenpension. Alles samen gaat het over 900 honden en 150 katten. Dat is dus een vermindering aangezien in de huidige situatie nog 1250 honden vergund zijn.

De leegstaande, vergunde varkensstallen achteraan het perceel worden omgevormd tot een dierenpension, om op die manier een bijkomende dienstverlening te bieden aan klanten.

Zowel de gemeentelijke diensten, ruimtelijke ordening en milieu, als diverse adviesverlenende instanties (ANB, Landbouw en Visserij, VMM, ...) hebben de aanvraag gunstig beoordeeld. Op basis daarvan heeft het college de omgevingsvergunning toegekend.'