Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vervoerregio Kempen keurt regionaal mobiliteitsplan goed

fietsen

Vervoerregio Kempen heeft het regionaal mobiliteitsplan definitief vastgesteld. Dit plan zet de mobiliteitsstrategie uit voor de komende decennia in de Kempen en bepaalt hoe het toekomstig personen- en goederenvervoer er zal uitzien.

“We hebben vier grote doelstellingen vastgelegd: een modal shift naar duurzame vervoermiddelen, minder autokilometers, een verhoging van de verkeersleefbaarheid en een drastische verbetering van de verkeersveiligheid”, zegt Jef Vissers, voorzitter van Vervoerregio Kempen. Het plan wordt nu ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraden en ter goedkeuring voorgelegd aan Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

 

Meer verplaatsingen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets

Jef Vissers, politiek voorzitter van vervoerregio Kempen: “We zijn trots op deze mijlpaal. De 28 gemeenten en de Vlaamse overheid hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan de opmaak van een ambitieus én gedragen regionaal mobiliteitsplan. We hebben als doel vastgelegd om in 2030 een modal shift van 40/60 te hebben. Dit wil zeggen dat dan in de Kempen 40% van de verplaatsingen duurzaam gebeurt: met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets . Maximaal 60% van de verplaatsingen doen we dan nog met de wagen.”

Om deze doelstelling te halen, bevat het mobiliteitsplan acties om de infrastructuur veiliger te maken en om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren om de betrouwbaarheid en stiptheid te verhogen. Jef Vissers: “We zetten ook in op een mental shift. Fietsen is in onze regio sterk toegenomen, maar er is nog een groot groeipotentieel. Verplaatsingen tot 5 km vormen nog steeds een belangrijk aandeel van de autoverplaatsingen. We willen mensen stimuleren om die korte afstanden met de fiets te maken. De fiets moet de eerste keuze worden voor korte verplaatsingen!”

Daarnaast wordt het openbaar vervoer versterkt. Het voor- en natraject wordt verbeterd, drukbezette lijnen wordt verder uitgebouwd én er wordt ingezet op hoppinpunten om vervoermiddelen makkelijk te combineren en vlot over te stappen. De toegankelijkheid van de haltes wordt ook verhoogd: de helft van de belangrijkste haltes moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen in 2030.

Deze aanpak past volledig binnen Hoppin, de toekomstgerichte Vlaamse visie op mobiliteit die de modal shift faciliteert en waarin combimobiliteit centraal staat: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot en flexibel op een bestemming te geraken.

Minder autokilometers, leefbare regio en een verhoogde verkeersveiligheid

Om tegemoet te komen aan de klimaatdoelstellingen, is het nodig om het aantal voertuigkilometers met 15% te reduceren. Het beperken van de korte verplaatsingen met de wagen draagt daaraan bij, maar het plan voorziet ook bijkomende ingrepen. Het mobiliteitsplan zet ook in op meer leefbare doortochten en sterkere en grotere groengebieden door ontsnippering.

Door het autoverkeer te sturen naar bepaalde wegen en niet meer op alle mogelijke wegen mogelijk te maken, worden fietsroutes mogelijk gemaakt én de omgevingskwaliteit verhoogd. Ook het vrachtverkeer zal langs bepaalde routes gestuurd worden om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Tot slot zet vervoerregio Kempen mee zijn schouders onder vision zero: het Europese, federale en Vlaamse doel om tegen 2050 geen verkeersdoden meer te hebben.

Ambitieus, haalbaar én gedragen plan

De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan nam enkele jaren in beslag én was een samenwerking tussen de lokale besturen, de Vlaamse overheid, de provincie, NMBS, Infrabel en nog andere partijen.

Frank Leys, ambtelijk voorzitter van vervoerregio Kempen: “We hebben heel sterk overlegd met alle betrokken partners. Ik wil graag iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft. Sinds 2019 hebben we meerdere stappen en mijlpalen bereikt. In volle corona-periode hebben we inspraak en participatie georganiseerd. Ook net voor de zomer werd tijdens het openbaar onderzoek en de adviesronde input verzameld om het plan verder te optimaliseren. De opmaak van het plan was dan ook een echte evenwichtsoefening. We wilden zoveel mogelijk adviezen en suggesties meenemen, maar het was uiteraard niet mogelijk om alle input op te nemen. Daarnaast moest het plan concreet zijn, maar ook niet te veel in detail gaan. Tot slot wilden we een ambitieus plan dat ook haalbaar is. We zijn trots dat het plan zonder één tegenstem werd goedgekeurd.”

www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-kempen

fietsen

Deel dit artikel