Ook de Vlaamse regering weigert in beroep een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een 4e windturbine op industriezone Berkebossen.

Deze turbine zou door Luminus gerealiseerd worden op de bedrijfsterreinen van AGC. De Vlaamse regering bevestigt met deze beslissing het oordeel van de deputatie van de provincie Antwerpen en het ongunstige advies van het college van burgemeester en schepenen.

De Vlaamse regering komt tot hetzelfde ongunstige oordeel als de deputatie van de provincie Antwerpen en het college van burgemeester en schepenen.

Een 4e windturbine – zeker met een tiphoogte van 200 meter – is niet gewenst op deze locatie. Het gemeentebestuur haalde in het eerdere advies drie belangrijke argumenten aan:

- De inplanting van de nieuwe turbine gebeurt niet in lijn met het kanaal, waardoor er niet wordt voldaan aan een belangrijk principe dat geldt voor windturbines. Dit vergroot de visuele impact van de turbines op de nabijgelegen woonbuurt. De aanvrager stelt in het beroepsschrift zelf dat een inplanting in lijn op deze locatie technisch onmogelijk is.

- De tiphoogte van 200 meter – met een rotordiameter van 150 meter - wordt door Luminus gemotiveerd vanuit het principe van 'energetische maximalisatie'. Dat is volgens de Vlaamse regering evenwel geen argument om 'een ruimtelijk slechtere kwaliteit' te creëren voor de omgeving.

- De windturbine heeft, zo stelt de Vlaamse overheid, een negatieve impact op de erfgoedwaarden in de onmiddellijke omgeving. Concreet wordt hierbij verwezen naar de tuinwijk 'Cité' en het beschermde Casino van Gompel. Zo komt de aangevraagde windturbine op amper 350 meter van de voorgevel van het casino, wat de helft minder is dan de afstand van de al bestaande dichtstbijzijnde turbine.

Beroepsprocedure

De deputatie van de provincie Antwerpen besliste - mede op basis van het negatieve advies van het gemeentebestuur - om de vergunning niet toe te kennen. Luminus ging tegen deze beslissing in beroep bij de Vlaamse regering. Na onderzoek van het dossier kwam de Vlaamse regering tot volgend eindoordeel:

"De significante en/of negatieve effecten op de avifauna (vogels en vleermuizen red.) kunnen niet worden uitgesloten. Evenmin kunnen vermijdbare effecten op de natuur worden uitgesloten. Een passende beoordeling ontbreekt.

De aanvraag kan niet als verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld."

Wat nu?

Na deze weigering van de Vlaamse regering beslist Luminus over stopzetting van het dossier of eventuele verdere juridische stappen. Het gemeentebestuur volgt het dossier nauwgezet op.