Op de spoedafdelingen van de algemene ziekenhuizen in het arrondissement Turnhout worden wekelijks 7 tot 10 mensen met een overdosis opgenomen. Dit cijfer is exemplarisch voor de regionale nood aan een zorgaanbod voor mensen met een ernstige verslavingsproblematiek.

Vlaams minister Jo Vandeurzen trekt nu bijna 1,5 miljoen euro uit om een uniek residentieel drugopvangcentrum te realiseren in de Kempen.

Het centrum zal worden ondergebracht in boerderij De Stolp in Geel-ten-Aard dat grondig gerenoveerd zal worden.

Tegelijk investeert Vlaanderen bijna €200.000 om de ambulante drughulpverlening in de Kempen met meer dan 2 voltijdse hulpverleners te versterken.

Drugopvangcentrum 't Kader: 8 plaatsen voor ontwenning en 7 voor behandeling

Het residentieel drugopvangcentrum dat in 2019 onder de naam 't Kader aan Haverbeemden Geel-ten-Aard zal starten en in 2020 volledig operationeel zal zijn, bestaat uit 15 residentiële plaatsen, waarvan 8 voor ontwenning en 7 voor behandeling.

De focus bij de ontwenningsafdeling ligt op een brede groep van mensen met een ernstige verslaving die nood hebben aan een ontwenningstraject van 6 weken tot 3 maanden.

De behandelingsmodule richt zich naar mensen met een beperking in cognitieve vaardigheden (door bv. een verstandelijke beperking, hersenschade door overvloedig middelengebruik, vele psychoses).

Deze behandelmodule zal uniek zijn in Vlaanderen: ze richt zich naar mensen die meer gebaat zijn bij creatieve en ervaringsgerichte behandelmethoden dan wel een puur gesprekstherapeutische begeleiding.

Door het ontbreken van een passend behandelingsprogramma vallen deze mensen nu vaak uit de boot. Zij behoren vaak tot de meest kwetsbare groep in onze samenleving.

Vaak ontbreekt het hen aan familie, vrienden en een sociaal netwerk en kampen ze met financiële armoede.

Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen en voorzitter Raad van Bestuur OPZ-Geel: "De uitbouw van een residentiële drughulpverlening is belangrijk voor de verslavingszorg in onze regio.

Een blinde vlek wordt weggewerkt. We zijn blij dat minister Vandeurzen de volgehouden inzet van velen en het brede draagvlak – van hulpverleners over beleidsmensen tot politionele en justitiële actoren – in de regio beloont.

De steun en het concrete engagement van zowel OPZ-Geel als van de lokale besturen via de Conferentie van de Kempense Burgemeesters en Welzijnszorg Kempen zijn hierbij van onschatbare waarde."

Griet Smaers, OCMW-voorzitter en schepen van Sociaal Beleid in Geel: "Met dit initiatief en de steun van Vlaanderen kunnen we met de Kempense regio opnieuw een grote stap voorwaarts zetten in een moderne en vooruitstrevende verslavingszorg.

Met dit drughulpcentrum en bijkomende ambulante inzet wordt eindelijk tegemoet gekomen aan een grote leemte in de streek. Ik ben blij dat we dit centrum in een sterk Geels en Kempens netwerk kunnen inbedden. Geel doet hiermee haar titel als 'barmhartige Stede' nog meer eer aan."

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Ik ben ontzettend tevreden dat we dit residentiële drugopvangcentrum in de Kempen kunnen realiseren.

Het is alom bekend dat het geestelijke gezondheidsaanbod omwille van historische redenen in deze regio in vergelijking met de rest van Vlaanderen beperkt is. Het feit dat we een doelgroep kunnen helpen die vaak door de mazen van het net glipt en waarrond de expertise en knowhow in de sector eerder beperkt is, maakt dit dossier nog unieker.

Een aanbod naar dergelijke doelgroep is nog niet voorhanden in de revalidatieconventies verslaving waardoor ze zeer specialistisch zullen zijn en Vlaanderen als werkingsgebied zullen hebben.

De investeringen vanuit OPZ Geel in de infrastructuur van het centrum zorgen voor de final touch. Ook het engagement van de lokale besturen was cruciaal en maakt deze beslissing tot een modelvoorbeeld van lokale inbedding en netwerking in de verslavingszorg."

Vzw ' t Kader

Vzw 't Kader is de drijvende kracht achter het residentieel drughulpcentrum. Zij werd begin 2010 opgericht om de RIZIV-aanvraag voor een residentieel drugopvangcentrum in het arrondissement Turnhout te faciliteren.

Met de zesde staatshervorming kan de Vlaamse overheid nu invulling geven aan deze vraag. 't Kader staat voor Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie.

Zowel de eerstelijnszorg (Welzijnszorg Kempen, Christelijke Mutualiteit, De Voorzorg, CAW De Kempen, ...), de tweede lijn (CGG) als de derde lijn (ADIC, OPZ Geel, PAAZ Turnhout, ...) maken deel uit van de vzw die ook maximaal afstemt met het netwerk GGZ Kempen.

Versterking ambulante begeleiding illegale druggebruikers

De Vlaamse overheid versterkt niet alleen de residentiële, maar ook de ambulante drughulpverlening in de Kempen. Ze investeert 194.000 euro voor twee voltijdse hulpverleners waardoor de capaciteit van de MSOC-anntenne van CAD-Limburg in De Kempen wordt verdubbeld.

Een Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC) biedt medische, psychologische en sociale begeleiding aan illegale druggebruikers. Door deze uitbreiding kan de MSOC-werking in de Kempen nog beter aansluiten op de residentiële drugopvang en deze versterken.

Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid en decreet geestelijke gezondheid

Het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid bekrachtigt de Conceptnota Verslavingszorg waarin Vlaanderen resoluut kiest voor de inkanteling van de verslavingszorg in de geestelijke gezondheidszorg en voor een inclusief geestelijk gezondheidsbeleid naar mensen met een verslavingsprobleem.

De focus ligt hierbij ook op het continuüm preventie, behandeling en nazorg. Het ontwerpdecreet m.b.t. de geestelijke gezondheid dat momenteel door de Raad van State bekeken wordt, legt de contouren van de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst vast. (pp)