Het volledige terrein gebruiken voor rallycross en de parking uitbreiden waardoor wedstrijden op nationaal en internationaal niveau mogelijk zijn. Die mogelijk biedt de provincie Antwerpen met het definitieve Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Uitbreiding rallycross-circuit Arendonk'. In opdracht van de Vlaamse regering onderzocht de provincie de uitbreiding van het bestaande circuit. Het nieuwe PRUP verzekert de toekomst van de rallycross aan de N139.

De vzw Glosso-Circuit startte zo'n 40 jaar geleden met rallycross op een terrein pal op de gemeentegrens van Arendonk en Oud-Turnhout. "Bij de opmaak van het gewestplan kleurde de Vlaamse overheid het terrein deels in als gebied voor dagrecreatie en deels als natuurgebied.", legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening uit. "Daardoor mag enkel het deel van het circuit gelegen in dagrecreatie voor rallycross gebruikt worden en is het circuit te klein voor wedstrijden op Belgisch en internationaal niveau. Het nieuwe PRUP maakt van het volledige terrein recreatiezone waardoor rallycross weer op het volledige circuit mogelijk is."

Naast het circuit behandelt het PRUP ook de parkings. "Parkeren doen bezoekers momenteel op alle mogelijke percelen in de buurt van het circuit. Dat verloopt heel chaotisch en creëert gevaarlijke oversteeksituaties.", gaat Luk Lemmens verder. "Door het PRUP grenzen de bezoekersparkings aan het circuit en ontsluiten ze via de N139 (Schotelven). Zo beperken we de verkeershinder in de buurt."

Beperking geluidshinder

In oktober 2016 keurde de provincieraad het voorlopige PRUP goed. Uit het openbaar onderzoek, dat liep in december en januari, kwam de vraag om de geluidshinder voor de buurt optimaal te beperken. "In het definitieve PRUP verplichten we daarom ook een akoestische buffer aan de zuidkant" gaat Luk Lemmens verder. "Het voorlopige PRUP voorzag dat enkel langs de noord-, oost- en westkant. Het definitieve PRUP verplicht een geluidsmuur van 6 meter hoog rondom het hele terrein."

Volgende stappen

De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP, nadien publiceert de provincie Antwerpen het in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na die publicatie treedt het PRUP in werking. Vanaf dan zijn de uitbreiding van het circuit, de aanleg van de parkings en geluidsbuffer mogelijk.

Geluidsproducerende sporten

De provincie Antwerpen kreeg van de Vlaamse overheid de taak om op te zoek te gaan naar locaties voor geluidsproducerende sporten. Vlaanderen kampt immers met een tekort aan (o.a.) rallycross-circuits, schietstanden en terreinen voor motorcross. Een belangrijk deel van deze opdracht bestaat uit het verzekeren van de bestaande locaties, hun rechtszekerheid en hun verhouding tot de buurt te verbeteren. Het PRUP 'Uitbreiding rallycross-circuit Arendonk' kadert in deze opdracht.