De stad Geel wil haar inwoners zo veel mogelijk stimuleren om te wandelen en om voor langere verplaatsingen de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Later komen daar wellicht ook autodelen en zelfrijdende vormen van elektrisch vervoer bij. De stad neemt verschillende maatregelen om dit te bereiken en daar komt nu een aanpassing van de stedenbouwkundige verordening rond parkeren bij.

De huidige 'gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over parkeren en stallen van auto's en fietsen' dateert van 2012 en is niet meer van deze tijd. Omdat de verordening hierdoor steeds vaker goede en duurzame projecten tegenhoudt, past de stad ze nu op korte termijn aan.

Met de aanpassingen in de parkeerverordening wil de stad Geel de overgang naar een duurzamere mobiliteit in haar stad verder stimuleren. Om dit te realiseren heeft de gemeenteraad een aantal belangrijke aanpassingen voorgesteld in de parkeerverordening en zal ze deze binnenkort onderwerpen aan openbaar onderzoek.

Fietsgebruik aantrekkelijker maken
De grootste mobiliteitswinst is te halen door het fietsgebruik zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bij nieuwe bouwprojecten in Geel moet hier vanaf het eerste ontwerp over nagedacht worden en daarom worden er in de aangepaste verordening bijkomende kwaliteitseisen gesteld aan fietsstalplaatsen en moeten er ook per woning duidelijk meer fietsstalplaatsen worden gerealiseerd.

Autodelen stimuleren
De meeste auto's staan meer dan 90% van de tijd stil en zijn daardoor niet alleen duur in het gebruik, maar nemen hierdoor ook onnodig veel ruimte in. Eén cambio autodeelplaats kan acht tot twaalf privé-wagens en parkeerplaatsen vervangen en is dus veel duurzamer. In Turnhout komen de voordelen van autodelen al duidelijk naar voren en Geel wil nu de volgende stap zetten door dit stevig te verankeren in de verordening en door afspraken te maken met aanbieders van autodelen.

Meer aandacht voor elektrische fietsen en auto's
Steeds meer fietsen en auto's worden elektrisch aangedreven. Hierdoor wordt de fiets aantrekkelijker voor langere afstanden en worden de schadelijke effecten van auto's beperkt. Om dit te stimuleren worden in de verordening eisen rond laadplaatsen voor elektrische auto's en beter uitgeruste fietsenstallingen opgelegd bij grotere bouwprojecten.

Parkeerbeleid op maat
Het bestuur wil een duurzaam parkeerbeleid op maat kunnen hanteren. Zo zou het mogelijk moeten worden om in het stadscentrum of aan het station andere parkeernormen te hanteren dan in het buitengebied als er binnen het project ook effectief wordt ingezet op alternatieve vervoersvormen.

Ook zou het mogelijk moeten zijn om voor projecten met een specifiek karakter (zoals bijvoorbeeld zorgappartementen, of sociale woningen) andere parkeernormen te hanteren. Om deze redenen worden op basis van een aantal voorwaarden afwijkingsmogelijkheden in de verordening opgenomen.

De ambities samen met de Gelenaars realiseren!
Het aanpassen van de parkeerverordening alleen zorgt natuurlijk niet voor meer verplaatsingen te voet, op de fiets of tot meer deel-mobiliteit. Om die reden zal de stad onder andere verder blijven werken aan sensibilisering van haar inwoners, aan investeringen in het netwerk van trage wegen, enzovoort.

Bovendien wil de stad ook het goede voorbeeld geven door haar eigen mobiliteitsbeleid verder te verduurzamen. Over de aanpassingen van de parkeerverordening zal van 11 april tot en met 10 mei 2018 een openbaar onderzoek worden georganiseerd, waarbij alle inwoners van Geel kunnen reageren op de voorstellen. De aangepaste parkeerverordening is digitaal raadpleegbaar via www.geel.be/parkeerverordening.