Studiebureau Mint heeft in opdracht van het gemeentebestuur een uitgebreide parkeerstudie laten uitvoeren. Deze studie bestaat uit een analysefase, een conceptfase en het uiteindelijke parkeerbeleidsplan.Uit de analyse blijkt dat er niet meteen een tekort aan parking is, maar eerder een fout gebruik van de parkeerplaatsen. Voor vele Heistenaren en bezoekers is dit waarschijnlijk een verrassend besluit, maar verkeerskundig is dit eenvoudig te verklaren. Doordat men kort bij de Bergstraat kan parkeren zonder parkeerduurbeperking en omdat er in de Bergstraat geparkeerd mag worden met een parkeerschijf, gaat iedereen op dezelfde plek een plaatsje zoeken. Hierdoor zijn de centraal gelegen parkeerplaatsen meteen volzet en is er veel zoekverkeer waardoor het altijd druk lijkt. Doordat de zone met parkeerschijf beperkt is, staan er ook veel langparkeerders op de parking aan het cultuurcentrum en in de directe omgeving van de Bergstraat. Onder een langparkeerder wordt iemand verstaan die langer dan 4 u parkeert. Iemand die in Heist werkt, benut bv. een plaats van 9 tot 17 uur. Langparkeerders nemen parkeercapaciteit weg van kortparkeerders, dat is dan bv. iemand die een uurtje komt winkelen in de Bergstraat. Daarom stelt het studiebureau voor om het parkeren beter te sturen. Hiervoor zijn er vier concepten uitgewerkt:- Concept 0: Het verder uitbouwen van randparkings en het uitbreiden van de blauwe zone op parking cultuurcentrum, in de Kattestraat (deel) en de parking Binnenweg (parkeerschijf). Hierdoor komt er meer capaciteit vrij voor de kortparkeerder, de langparkeerder wordt naar de rand gestuurd (randparkings en woonstraten).- Concept 1: Heel het gebied tussen de Boudewijnlaan, E. Woutersstraat, stationsomgeving en omgeving van de berg wordt blauwe zone. De NMBS-parkings blijven toegankelijk voor lang parkeren. Hierdoor worden langparkeerders naar de randparkings gestuurd. De parkeerdruk in de woonstraten neemt niet toe. Bewoners en werknemers die in de blauwe zone willen parkeren, kunnen gebruik maken van een bewonerskaart of werknemerskaart.- Concept 2a: Bergstraat, Kattestraat (deel), Oude Godstraat, Binnenweg, Kerkplein, parkings cultuurcentrum, bibliotheek en Binnenweg worden betalend parkeren. De omgeving daar rond zoals omschreven in concept 1 wordt een blauwe zone. In de Bergstraat zou de parkeerduur beperkt blijven, op de overige betalende zones kan men langer parkeren dan in het concept met de blauwe zone. De langparkeerder krijgt dus de keuze tussen gratis parkeren op 5 min wandelen van het centrum of betalen om in het centrum te parkeren. Voor de kortparkeerder zal er eveneens een capaciteitstoename zijn ten opzichte van de huidige situatie. Inkomsten kunnen geïnvesteerd worden in een duurzaam parkeerbeleid en een leefbare en aangename kern: randparkings, aangename voetgangersverbindingen tussen randparkings en centrum, signalisatie voetgangersnetwerk, fietsenstallingen, bushalteaccommodatie, …- Concept 2b: Heeft als enig verschil met concept 2a dat er een ondergrondse parkeergarage wordt voorzien op het huidige parkeerplein voor het cultuurcentrum. Boven de grond zouden parkeerplaatsen verdwijnen, onder de grond worden er 300 plaatsen voorzien, dus 150 extra t.o.v. de huidige situatie. Dit concept biedt vooral kwaliteit. Er zijn extra parkeerplaatsen nabij het cultuurcentrum en de winkelstraat. Er ontstaat een verkeersvrij plein waarop diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden. De randen van het plein kunnen stedenbouwkundig afgewerkt worden met ruimte voor wonen, winkels en horeca. Dit concept geeft een nieuwe dynamiek aan het centrum, een groei van het handelsapparaat, een kernversterking, meer uitstraling naar de bezoeker toe. Randvoorwaarde bij al deze concepten is dat er een duidelijke parkeerroute komt om het zoekverkeer te verminderen. Bij een dergelijke parkeerroute wordt het verkeer in de eerste plaats afgeleid naar de randparkings en wordt aangegeven welke parkings gratis zijn, eventueel betalend of met parkeerschijf. De verschillende concepten werden in maart en april voorgelegd aan een aantal adviesraden en aan de gemeenteraad. Op basis van de bemerkingen bij de concepten worden de concepten verder uitgewerkt tot het meest geschikte scenario. Nadat er voor een bepaald concept is gekozen (dat kan verschillen in korte en lange termijn) zal een aangepast maatregelenpakket worden uitgeschreven zodat het parkeerbeleidsplan stapsgewijs kan worden uitgevoerd.