De Herentalse gemeenterraadsvoorzitter Rutger Moons is vrijgepleit na klachten over z'n werkwijze tijdens de raad.  'De 3 klachten die ingediend werden tegen de voorzitter van de Herentalse gemeenteraad zijn verworpen door het Agentschap Binnenlands Bestuur.'

'Opmerkelijk aangezien de indieners van de klachten de voorzitter "misbruik van zijn macht" en "grove nalatigheid" verweten. Niet dus', reageert lokale CD&V-voorzitter Jan Snoeys opgelucht.

'We gaan terug naar begin 2021 waar binnen de meerderheid een nieuwe voorzitter zijn opwachting maakte. Rutger Moons (CD&V) nam de plaats in van Bart Michiels (CD&V) na het overlijden van Peter Bellens (CD&V).

Rutger hecht veel belang aan efficiënt en vooral correct vergaderen, wat zich vertaalt in gemeenteraden die na een 3-tal uur afgerond zijn.   In het verleden liepen ze vaak door tot na middernacht.

De voorzitter, Rutger Moons zegt hierover zelf: "Ik wil elk raadslid de kans geven op de gemeenteraad zijn punt te maken maar wil er wel over waken dat niemand eindeloos in herhaling valt. De gemeenteraad heeft een huishoudelijk reglement opgesteld dat ik moet (doen) naleven".

Naar aanleiding van de gemeenteraad van mei werd door Vlaams Belang een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur: in deze klacht werd de voorzitter verweten "dat hij bij de behandeling van een agendapunt geen debat toeliet".

Na grondig onderzoek van het behandelde punt besluit het Agentschap dat "de voorzitter correct ingegrepen heeft tijdens de gemeenteraad en er geen sprake is van een beknotting van het debat".

Op hetzelfde agendapunt werd ook door Groen een klacht ingediend maar dan onder straffere bewoordingen. Zo werd de voorzitter verweten dat: "er gebrekkig en onvolledige informatie verstrekt werd aan de gemeenteraad en de gemeenteraad ondemocratisch verlopen zou zijn".

Na controle van deze klacht besloot het Agentschap dat "er geen fouten kunnen verweten worden aan de voorzitter en er hoegenaamd geen sprake is van nalatigheid".

Een derde klacht werd ook door Groen ingediend na de gemeenteraad van juni. Ook hier werd door de Groen-fractie "grove nalatigheid verweten aan het adres van de voorzitter en zelfs het afleggen van manifest foutieve verklaringen".

Ook hier besloot het Agentschap weer dat "er geen sprake is van kennelijk wangedrag of grove nalatigheid in hoofde van de voorzitter".

Voorzitter Rutger Moons reageert voor het eerst: "Ik heb de straffe bewoordingen en toch wel zware persoonlijke aantijgingen in de pers zien verschijnen.

Ik heb hier bewust niet op gereageerd om een welles-nietes-spelletje te voorkomen. Ik ben blij dat het Agentschap nu klaarheid geschapen heeft en alle klachten naar de prullenbak verwezen heeft. Gesteund door het Agentschap ga ik dus verder zoals ik bezig was."  Foto : Rutger Moons/ rr.

Reacties :

Hans Van den Eynden, voorzitter Groen Herentals : 'De titel van het persbericht komt namelijk niet overeen met de uitspraken van het Agentschap.

Statiegeld alliantie

Volgens het Agentschap Binnenlandsbestuur heeft de voorzitter wel degelijk een fout gemaakt bij de behandeling van het Statiegeld agendapunt, maar volgens hen "was hij er oprecht van overtuigd dat dit punt niet de bevoegdheid is van de Gemeenteraad" en gaan ze hem daarom geen tuchtsanctie geven.

De voorzitter ging dus in de fout door het van de agenda te halen en het Agentschap stelt dat we ons punt opnieuw kunnen indienen.

Om de sanctie was het ons niet te doen. Wel over de inhoud. In tal van Steden en gemeenten steunt CD&V de invoering van statiegeld, maar niet in Herentals. Op tal van gemeenteraden werd dit besproken, maar niet in Herentals. 

We willen de statiegeld alliantie steunen, geen politieke spelletjes spelen. Dat punt wilden we maken met de klacht en we gaan ons voorstel dus opnieuw indienen.'

Zaak van de wegen

'Groen wilde vooral een inhoudelijk argument geven. Hoe kan je als stadsbestuur een negatief advies geven over een verkaveling, maar wel de aanleg van de wegen van deze verkaveling goedkeuren?

Als je echt niet wil dat die verkaveling er komt, dan keur je die aanleg ook af.

Dat is niet gebeurd! Nu maar hopen dat de provincie de talrijke argumenten tegen de verkaveling en het groot aantal ingediende bezwaren wel serieus neemt.'

Els Sterckx, Vlaams Belang : 'Ik respecteer de beslissing van het agentschap binnenlands bestuur maar vond het mijn plicht om klacht in te dienen op het punt van de zaak van de wegen in de Acacialaan.

De meerderheid veranderde zelf de agenda van de gemeenteraad op dit punt en wees de oppositie op deze manier op de hoogspanningslijn die over het terrein loopt.

Ik blijf bij mijn standpunt dat als je dit toevoegd aan de agenda hierover moet gedebatteerd kunnen worden ongegeacht of dit mag bijdragen tot de beslissingen op dit punt', besluit Sterckx.