Patiënten die verlamd zijn en die revalideren met een exoskelet - een staprobot - revalideren opmerkelijk sneller. Dat blijkt uit de resultaten van het postrevalidatiecentrum van het AZ Herentals. Het eksoskeletonpak is een grote stap vooruit voor mensen met dwarslaesie. Vanmorgen stelde Mobilab de resultaten van 2 jaar "stappersonderzoek" voor in het postrevalidatiecentrum REVAlution in het AZ Herentals.

In de zorg voor mensen met een fysieke beperking spelen hoogtechnologische revalidatietoepassingen een steeds grotere rol. Een eksokeletonpak of staprobot biedt heel veel perspectieven voor mensen met een dwarslaesie en voor patiën-ten die revalideren na een beroerte.

Dat blijkt uit een onderzoek van Lieven De Maesschalck van Mobilab, het expertisecentrum van Welzijn en Technologie van de Thomas More-hogeschool. Hij onderzocht wat een staprobot kan betekenen voor mensen met een ernstige fysieke beperking over twee jaar. Dit onderzoek maakt deel uit van het EFRO-project To Walk Again Postrevalidatiecentrum.

Van actieve revalidatie...

Wie door een ongeval of een beroerte plots met een ernstige fysieke beperking geconfron-teerd wordt, wacht een moeilijke en soms lange periode van actieve revalidatie.

Als die eenmaal achter de rug is, wacht hem of haar een nieuwe uitdaging: voor zichzelf zorgen en zich opnieuw integreren in de samenleving. Heel veel patiënten hebben het daar moeilijk mee en vallen voor en met hun zorgen terug op hun naaste omgeving.

...naar postrevalidatie...

Ons land telt veel gerenommeerde revalidatieziekenhuizen, maar er is een tekort aan een bewegingsaanbod en paramedische opvolging na de intensieve periode van actieve revalidatie.

Er is nood aan een breed aanbod van sport en beweging voor mensen met een fysieke beperking en aan nieuwe zorgtechnologie, die hen helpt om medische complica-ties te vermijden, om zelfstandig te leven en de draad van hun oude leven zo goed mogelijk weer op te pakken.

Het nieuwe postrevalidatiecentrum REVAlution, verbonden aan het AZ Herentals gaat die uitdaging aan.

Het postrevalidatiecentrum is een samenwerking tussen To Walk Again, Mobilab van Thomas More, Orthopedie Van Haesendonck en het AZ Herentals en focust op de ontwikkeling van hoogtechnologische revalidatietoepassingen om secundaire complica-ties zoals blaasproblematiek, osteoporose, drukwonden ... aan te pakken.

"Het postrevalidatiecentrum REVAlution is gerealiseerd met steun van Europa (€ 1.194.418) en de provincie Antwerpen (€150.000)," stelt een trotse Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese Samenwerking. "Het past volledig in onze ambitie om de Kempen op de kaart te zetten als een topregio in zorginnovatie. Niet enkel een toplo-catie om te revalideren is hiervoor noodzakelijk, maar ook het nodige onderzoek zoals dat van Mobilab om nieuwe zorgtechnologieën te ontwikkelen en uit te testen.

Als je ziet wat voor maatschappelijke uitdagingen er op ons afkomen, is dat meer dan nodig. Bovendien levert dit extra bedrijvigheid en jobs op voor de streek."

...met een staprobot

Zo deed Mobilab, het expertisecentrum van Welzijn en Technologie van Thomas More, als onderdeel van het EFRO-project onderzoek naar het gebruik van eksoskelotons bij perso-nen met een dwarslaesie en bij personen na een herseninfarct (beroerte). In het stap-personderzoek werden 18 patiënten tussen 25 en 70 jaar oud twee jaar gevolgd, wanneer ze in hun postrevalidatieproces opnieuw leerden stappen met een eksoskeletonpak.

"Onze eerste conclusies na drie maanden follow up zijn spectaculair!", vertelt Lieven De Maesschalck van Mobilab, die het onderzoek leidt.

"Er is winst op fysiek, psychisch en sociaal vlak. Personen met een dwarslaesie vertonen minder spasticiteit en er is onder meer een verbetering van de blaasfunctie en het stoelgangpatroon. Wij stellen dat niet alleen vast, de patiënten rapporteren dat ook zelf via betrouwbare en valide vragenlijsten.

Uit onze bevragingen blijkt bovendien dat de patiënten zich beter in hun vel voelen, dat ze een groter zelfvertrouwen hebben en dat hun sociale contacten verhogen. Kortom het komt hun totale zijn ten goede".

Bij personen met een beroerte wordt na enkele stapsessies een duidelijk beter stappa-troon waargenomen. Positieve resultaten op bloedwaardes, botdensiteit, uithouding en levenskwaliteit worden verder opgevolgd en maken deel uit van toekomstig wetenschap-pelijk onderzoek.

Dat de resultaten over de gehele lijn positief zouden zijn, hadden de onderzoekers niet verwacht. Verdere opvolging dient dit uiteraard nog te bevestigen en ook de effecten op lange termijn worden onderzocht.

Niet alleen de onderzoekers zijn tevreden. Ook de patiënten die deelnamen aan het on-derzoek zijn dat. Eén van de deelnemers drukte het als volgt uit: "Dankzij deze nieuwe mogelijkheden, heb ik een tweede leven gekregen".

Een unieke samenwerking in de Kempen

Uniek aan de samenwerking in het EFRO-project To Walk Again Postrevalidatiecentrum is dat door het unieke partnerschap dit onderzoek mogelijk is.

In het ziekenhuis AZ Herentals kan er multidisciplinair gewerkt worden in een reële zorg-omgeving. De onmiddellijke nabijheid van meerdere zorg- en geneeskundige disciplines is een sterke troef.

De keuze voor Herentals als uitvalsbasis was evident, gezien de naam en faam die het ziekenhuis op vlak van orthopedie door de jaren heen heeft opgebouwd.

Daarnaast is er een natuurlijke symbiose met To Walk Again. Een organisatie die onuit-puttelijke kracht en zichtbaarheid geeft aan de ondersteuning van personen met een beperking.

De wetenschappelijke omkadering wordt geboden door Mobilab, het expertisecentrum van Thomas More op het raakvlak van technologie en zorg in de domeinen biomedische tech-nologie, orthopedische technologie, sport- en revalidatie en levenslang zelfstandig wonen.

Dit onderzoekscentrum is toonaangevend op nationaal en internationaal vlak. Bovendien is er een nauwe band met het onderwijs én beschikt Thomas More over een unieke oplei-ding orthopedie voor Vlaanderen.

De nieuwe professionele bacheloropleiding Sport en Bewegen met aandacht voor G-sport startte in 2015 met succes.

Het To Walk Again Postrevalidatiecentrum REVAlution functioneert dan ook als proeftuin voor revalidatie-technologisch en orthopedisch onderzoek.

De kern het samenwerkingsverband wordt aangevuld met de KMO Orthopedie Van Haesendonck. Dit bedrijf zorgt ervoor dat alle ontwikkelingen onmiddellijk worden ge-toetst aan hun economische haalbaarheid en dat de zorgsector zowel langs de profit als de non-profit zijde bij het project betrokken is. (pp)

Foto vlnr: Lieven De Maesschalck (Mobilab), Christophe Jardon, Kris Goos (To Walk Again vzw) en Peter Bellens (gedeputeerde).

Foto's Johan Temmerman/NNieuws.