De gemeente Kasterlee en Infrabel werken samen met studiebureau Witteveen+Bos aan een mobiliteitsstudie voor Tielen. Hiervoor doen ze een oproep naar burgers om deel te nemen aan een participatietraject.

Infrabel wil de overwegen in Tielen afschaffen. Dit heeft een grote invloed op de lokale mobiliteit.

Het Belgische spoornet is één van de drukst bereden netten in Europa en telt vandaag 1.662 overwegen.

Overwegen vormen zwarte punten omdat ze zowel een impact hebben op de veiligheid, stiptheid, onderhoudslast en capaciteit:
- Bijna wekelijks gebeurt er een ongeval aan overwegen en jaarlijks vallen er helaas (dodelijke) slachtoffers.
- Als de capaciteit van bepaalde spoorlijnen wordt verhoogd, zullen slagbomen aan overwegen vaker gesloten dan open zijn.

- Deze kruisingen tussen trein- en wegverkeer hebben een serieuze impact op de stiptheid van de treinen en de robuustheid van de treindienst. Bovendien zorgen deze ook voor gevolgvertragingen bij ongeval/storingen.
- Nieuwe ontwikkelingen in de buurt van een overweg hebben bijgevolg ook een grote impact op deze zwarte punten.

Om al deze redenen wil Infrabel, waar het kan, overwegen sluiten en/of vervangen door een brug (fiets- en/of voetgangers-), tunnel, parallelweg of fietspad en dit steeds in samenspraak met de lokale overheden.

'Masterplan Tielen'

Gelijktijdig wordt het 'Masterplan Tielen' opgemaakt door studiebureau Sweco, waarin een aantal strategische locaties geïdentificeerd zijn om de komende jaren verder te ontwikkelen tot allerlei openbare functies.

Aangezien deze ook een impact hebben op de lokale mobiliteit van de Tielenaren, zal de mobiliteitsstudie in nauwe samenwerking worden opgemaakt om van Tielen een aantrekkelijk, leefbaar en vooral veilig dorp te maken.

"We maken deze studie op in vijf stappen waarbij we telkens terugkoppelen door middel van een participatiemoment", vertelt burgemeester Ward Kennes.

"In de eerste fase worden de huidige verkeerssituatie in Tielen en de verkeerssituatie in het kader van de spoorovergangen geanalyseerd. Op basis van tellingen en informatie van het participatietraject worden de huidige knelpunten inzake verkeerscirculatie in kaart gebracht."

In de tweede fase stellen we een viertal varianten op voor de spooroverwegen en de daarbij horende verkeersafwikkeling. "Onze ambitie is een bereikbare, leefbare en duurzame kern van Tielen te maken waarbij kwaliteit van de open ruimte centraal staat, " aldus de burgemeester.

In de derde en vierde fase werken we deze varianten verder uit qua constructie, inpassing in de openbare ruimte en technische en financiële haalbaarheid. In de laatste fase spitsen we de mobiliteitsstudie verder toe op de strategische sites die in het Masterplan Tielen worden uitgewerkt.

Het afschaffen van een overweg heeft een grote invloed op de lokale mobiliteit.

Bij de start van het traject wordt daarom een klankbordgroep opgesteld die bestaat uit lokale experten en geëngageerde burgers die zich hiervoor kandidaat stellen.

Deze groep wordt drie keer geconsulteerd over een periode van zes maanden. In de laatste fases wordt ook een algemene infomarkt georganiseerd om iedereen op de hoogte te stellen van de resultaten.

De eerste klankbordgroep komt samen eind september 2021. De exacte data van het verdere verloop van het participatietraject worden later meegedeeld.

De gemeente nodigt daarom inwoners van Tielen uit om actief deel te nemen aan het uitwerken van de oplossingen in hun omgeving. Geïnteresseerde burgers kunnen tot 29 augustus een mail sturen naar ggz@kasterlee.be of bellen naar 014 85 99 25.

Meer informatie vindt u op de website (www.kasterlee.be => overzicht werken => mobiliteitsstudie Tielen).'