Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ward Kennes Kasterlee : 'Sterk investeren én personenbelasting verlagen'

Ward Kennes

De gemeenteraad van Kasterlee heeft vanavond de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 met een ruime meerderheid goedgekeurd.

“De opmaak van het voorliggende meerjarenplan was zo mogelijk een nog grotere uitdaging dan in de andere jaren”, zegt Gert Storms, schepen voor financiën en begroting. “De nasleep van de coronacrisis, maar vooral de gevolgen van de Oekraïne-oorlog maakten het niet eenvoudig om een financieel evenwicht te bereiken.”

Net zoals in andere lokale besturen, laat de impact van opeenvolgende loonindexeringen, stijgende energieprijzen en hogere kosten voor infrastructuurwerken zich ook in Kasterlee sterk voelen. Door een intensieve oefening waarbij sommige investeringen wat langer gespreid worden over de tijd of gezocht werd naar goedkopere alternatieven, kan toch nog steeds een ambitieus investeringsprogramma gerealiseerd worden.

Een greep uit de belangrijkste nieuwe investeringen in Kasterlee :

  • Aanleg fiets- en voetpad langs de Kaliebaan in Tielen, met uitbreiding tot Roeykens. In combinatie met rioleringswerken en herinrichting van de weg.
  • Poorteffect Tielensteenweg t.h.v. Lamstraat om zone 30 in centrum Lichtaart te accentueren
  • Uitbouw van Hoppinpunten in Kasterlee, Lichtaart en Tielen
  • Plaatsing van nieuwe fietsenstallingen aan gemeentelijke infrastructuur
  • Invoering van een zelfuitleensysteem in de bibliotheek
  • Werken n.a.v. wateroverlast
  • Bijkomende investeringen inzake informaticabeveiliging

De investeringsuitgaven worden op deze manier met 4,3 miljoen euro opgetrokken tot 33,3 miljoen euro in de periode 2022-2025.

Op personeelsvlak worden in 2023 een aantal bijkomende nieuwe functies voorzien, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van de ICT-dienst en een bijkomende zaalverantwoordelijke voor OC Kasterlee. Zo kan de gemeentelijke infrastructuur nog beter gebruikt worden. Naar aanleiding van een uitgevoerde studie m.b.t. functiewegingen, biedt Kasterlee al de medewerkers op niveau E de mogelijkheid om via een examen op te schalen naar niveau D. De nodige budgetten zijn hiervoor ingeschreven.

Kasterlee voorziet in 2023 ook extra middelen voor nieuwe initiatieven zoals de aansluiting bij de UIT-pas Kempen, het opstarten van autodelen, de samenwerking met Tuinrangers (groene inrichting van private tuinen), het project ‘Burgers participeren aan klimaat’, het intergemeentelijk loket wonen – energie dat burgers adviseert en de opmaak van een warmtepan.

“Omdat ook onze inwoners kreunen onder de sterke prijsstijgingen, willen we nog een stap verder gaan”, aldus burgemeester Ward Kennes. “Zoals reeds eerder aangekondigd, verlagen we onze aanvullende personenbelasting van 7,3% naar 7,0%. Dit is de tweede verlaging deze legislatuur! En dat met onmiddellijke ingang op 1 januari 2023.” De totale kost van deze ingreep  bedraagt 920.000 euro, die rechtstreeks ten goede komt van de koopkracht van de inwoners van Kasterlee.

“Ook met al deze investeringen en nieuwe initiatieven behouden we nog steeds een veilig financieel evenwicht. En tot op vandaag blijven we bovendien een schuldenvrije gemeente”, besluit schepen Gert Storms.

Ward Kennes

Deel dit artikel