Door de hoge energieprijzen trekken heel wat energieleveranciers de voorschotten op.

Sommige energieleveranciers doen dat zelfs in extreme mate.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker zet nog eens op een rijtje wat je kan doen als je zo een voorstel krijgt van je leverancier. Zo is het mogelijk om dat voorstel te weigeren als dat momenteel financieel moeilijk ligt.

Maar het is belangrijk om daar goed over na te denken, want de hoogte van het voorschot beïnvloedt uiteraard de hoogte van de eindafrekening.

Het kan dus soms ook interessant zijn om je voorschot zelf wat op te trekken De Bleeker zal volgende week in een gesprek met de sector het belang van realistische voorschotten onderstrepen.

Energieleveranciers werken met voorschotten. Dit is eigenlijk om de consument te beschermen tegen hoge eindafrekeningen door de kost te spreiden over meerdere facturen.

Op die manier worden er plotse verrassingen vermeden als er betalingsmoeilijkheden opduiken. Over die voorschotten is er door de stijgende energieprijzen heel wat te doen.

Heel wat leveranciers sturen hun klanten het voorstel om het voorschot op te trekken. Dit nogmaals om te vermijden dat de eindafrekeningen fors de hoogte ingaan.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker herinnert consumenten eraan dat ze niet verplicht zijn om dat voorstel te volgen, maar dat de bepaling van de hoogte van het voorschot altijd een effect heeft op de hoogte van de eindafrekeningen.

In sommige gevallen kan dat tijdelijk financiële zuurstof geven. Maar dit is en blijft natuurlijk tijdelijk omdat dit wellicht in een hogere eindafrekening resulteert.

Het is hierbij uitermate belangrijk daarmee rekening te houden in de huishoudelijke financiën. Goede spreiding van kosten helpt vaak betalingsproblemen voorkomen.

Je kan zelf het maandelijkse bedrag binnen bepaalde perken bepalen.

Dat laat bijvoorbeeld toe om het voorschot te verhogen, maar minder fors dan in het voorstel dat je energieleverancier. Het is bij veel leveranciers mogelijk om een meer recente meterstand in te voeren op de website. Dat zorgt ervoor dat je een nog betere schatting krijgt van de eindafrekening.

Het blijft evenwel ten alle tijden aangewezen zo de hoogte van het voorschot zo realistisch mogelijk vast te leggen.

Het is in dat kader altijd goed de meterstanden door te geven. Wanneer je dat niet doet, zal de leverancier zelf het energieverbruik schatten. Hij zal daarbij wellicht op veilig spelen en het voorschot hoog inschalen.

In sommige gevallen kan het niet onverstandig zijn om effectief het voorstel niet te volgen. Er zijn namelijk een aantal energieleveranciers die hun voorschotten zo fors optrekken dat de indruk ontstaat dat de stijging van het voorschot forser is dan de stijging op de markt.

Dat zou erop kunnen wijzen dat het bedrijf zijn eigen cashpositie tracht te versterken op kosten van de consument. Volgens De Bleeker mag het nooit de bedoeling zijn dat de klant eigenlijk voor bank speelt voor de leverancier en die een renteloze lening geeft. In zo'n geval betaalt de consument een veel te hoog voorschot en krijgt hij bij de eindafrekening een gedeelte terug.

Sowieso zal de digitalisering ons hier ook helpen. Met de verdere uitrol van de digitale meter zal het mogelijk worden om te evolueren van voorschotten op basis van geraamd verbruik naar maandelijkse afrekeningen op basis van reëel verbruik.

Er wordt in de Kamer van volksvertegenwoordigers gewerkt aan een wettelijk kader hiervoor. Dit beschermt enerzijds de consument tegen te hoge voorschotten en verhindert dat de consument de bank wordt van de leverancier.

Anderzijds wordt de leverancier beschermd tegen wanbetaling. Voor De Bleeker moet dit nu de hoogste prioriteit krijgen.

Staatssecretaris De Bleeker:
"Het is belangrijk dat de consument weet dat hij zelf de hoogte van zijn voorschot kan bepalen. Hij hoeft dus niet het voorstel te volgen dat de leverancier hem doet. Het is even belangrijk om goed na te denken en het voorschot zo realistisch mogelijk in te schalen. Een laag voorschot kan tijdelijk even financiële zuurstof geven maar kan wel resulteren in een hoge eindafrekening."

De Bleeker heeft volgende week ook een afspraak met FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, om het belang van realistische voorschotvoorstellen te onderstrepen.

Hoe wordt het bedrag dat op de voorschotfactuur staat berekend?

Één keer per jaar worden de meterstanden opgenomen. Het voorschot is in principe 1/12e van de kosten van je geschatte jaarlijkse verbruik. Het maandelijkse voorschot is dus een raming die wordt berekend op basis van twee elementen:

Enerzijds de hoeveelheid energie die je het jaar voordien hebt verbruikt en anderzijds de energieprijs van je contract.

Hoe vertalen de stijgende energieprijzen zich naar je energiefactuur?

Hoe groot die impact is, wordt bepaald door twee belangrijke factoren. De eerste factor is het type energiecontract namelijk of het gaat om een contract met vaste of variabele prijzen? De datum en looptijd van het contract zijn ook belangrijk.

Wat zijn de mogelijke scenario's?

Variabel contract

Bij een variabel contract is de prijs variabel. De prijs volgt namelijk de prijzen op de markt en wordt maandelijks of per kwartaal aangepast. Door dat de voorbije maanden de energieprijzen fors stegen klopt de referentieprijs niet meer. Dat betekent dat je voorschot wellicht te laag is. Je leverancier zal je mogelijk voorstellen om je voorschot op te trekken.

Vast jaarcontract

Bij een contract met vaste prijs dat voor een jaar werd afgesloten is het moment dat het contract vernieuwd of verlengd werd belangrijk. Als de prijs op dat moment hoger ligt dan op het moment van het afsluiten van het vorig contract, zal je oude voorschot te laag zijn.

Vast jaarcontract van 3 jaar

Bij de meeste vaste contracten van 3 jaar verandert er niets. Als natuurlijk het contract onlangs werd vernieuwd of verlengd dan zit je in de situatie zoals hierboven.