Wegenis- en rioleringswerken fietspad N13 Grobbendonk-Herentals : planning fase 1 en 2

Vanaf maart zal er opnieuw gestart worden met werken op de N13 tussen het op- en afrittencomplex E313 en de Lierseweg te Herentals. De firma Caethoven Wegenbouw uit Vosselaar zal het verworven terrein bouwrijp maken.

Dit betekent dat men het maaiveld van de onteigende zone zal vrijmaken om vlot te kunnen werken.

Onmiddellijk volgend op deze werken, na de paasvakantie, zijn de nutsmaatschappijen aan de beurt. Een aantal nutsleidingen dienen verplaatst te worden omdat ze anders de aanleg van o.a. nieuwe aan te leggen riolering hinderen.

De bestaande waterleiding zal volledig vernieuwd worden door Pidpa.

Pas als deze voorbereidende werken zijn uitgevoerd, kan er gestart worden met de uiteindelijke aanleg van de riolering en het fietspad.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende timing (onder voorbehoud):

- 13/03/2017 - 7/04/2017: bouwrijp maken verworven gronden

- 18/04/2017 - 18/12/2017: nutsleidingen aanleggen (8 kalendermaanden)

- 01/08/2017 - 01/02/2018: riolering en fietspaden aanleggen

- 01/03/2018 - 01/04/2018: asfalteringswerken rijweg N13

Verkeershinder

Teneinde de verkeershinder tot een minimum te beperken en de toegankelijkheid van de woningen en handelszaken te verzekeren, dient er door de aannemer een zorgvuldige planning gehanteerd worden. Deze planning houdt in dat er aan beide zijden van de rijweg tegelijk gewerkt zal worden.

Gedurende de ganse duur van de werken wordt er een enkelrichting ingesteld.

Het doorgaand verkeer mag steeds doorrijden in de richting naar Lier.

Het verkeer richting Herentals dient de omleiding te volgen via de autosnelweg E313, Atealaan, Herenthoutseweg en Ringlaan om zo de Lierseweg en Herentalse steenweg te bereiken.

Om een verhoging van de intensiteit van het vrachtverkeer op de omleidingsweg maximaal te beperken, zal ernaar gestreefd worden om de ingestelde enkelrichting tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel als mogelijk op te heffen.

Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk dubbelrichting fietsverkeer verloopt via één tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

De Lijn

Lijn 150 Lier – Nijlen – Herentals wordt gewijzigd als volgt:

Richting Lier: normale reisweg, geen aanpassing

Richting Herentals: Het bestaande traject wordt omgeleid via de E313, oprit nr. 20 (Herentals-West) en E313 afrit nr. 21 (Herentals) richting Herentals.

Afgeschafte halten in beide rijrichtingen: Jagersdreef / Buntvenne / Meirendreef / Hazenstraat.

Industrieweg

Het kruispunt N13 x Industrieweg zal maximaal toegankelijk blijven. Hiervoor worden de werken zodanig afgestemd dat het deel 'op- en afrittencomplex E313 – kruispunt Industrieweg' aparte werkzones omvatten. Op deze manier wil het bestuur vermijden dat het kruispunt Industrieweg slechts in één richting toegankelijk is ondanks dat er plaatselijk geen werfactiviteit lopende is.

Concreet betekent dit voor het bouwrijp maken van de verworven gronden dat na 3 werkdagen het kruispunt N13 x Industrieweg opnieuw toegankelijk zal zijn vanuit beide rijrichtingen. Ook wanneer de nutsleidingen worden aangelegd, zal ernaar gestreefd worden dit deel van de werfzone opnieuw toegankelijk te hebben na 4 weken. De aparte fasering voor aanleg van het fietspad zelf is momenteel nog niet gekend, maar toch wordt er maximaal ingezet om ook dit deel als aparte fase te aanschouwen.

Grondverwervingen fase 3
In opdracht van de gemeente Grobbendonk zal de Vlaamse Overheid (Afdeling Vastgoedtransacties) met ondersteuning van IOK, de onderhandelingen voor de onteigeningen opstarten met de boordeigenaars van fase 3. Deze fase omvat de zone tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt met de Pallieterdreef.

De eerste huisbezoeken mogen verwacht worden in de maand mei 2017.

In het voorjaar zullen voorafgaandelijk aan de huisbezoeken ook nog plaatsbeschrijvingen worden uitgevoerd door IOK.

Actuele info

Alle actuele informatie omtrent de werken vind je via: www.grobbendonk.be/FietspadN13

Je kan ook inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden via e-mail: www.grobbendonk.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Vragen ?
Neem contact op met de technische dienst voor vragen in verband met de werken, tel. 014 50 70 05.

Neem contact op met de dienst mobiliteit voor vragen in verband met de verkeersafwikkeling, tel. 014 50 70 04.