'De bossen van SCK CEN zijn niet de juiste locatie voor het bouwen van zes windturbines met een hoogte van 200 meter.

De raad voor vergunningsbetwistingen handhaaft de weigering van de Vlaamse regering voor dit project. Eerder verleende het college van burgemeester en schepenen al een negatief advies.

De raad voor vergunningsbetwistingen gaat dus niet in op het verzoekschrift van Ecopower om de weigering te vernietigen. De raad stelt dat alle procedures juridisch correct verliepen en dat de genomen weigeringsbeslissing op basis van de juiste rechtsgronden werd gemotiveerd.

In november 2021 diende Ecopower bij de raad voor vergunningsbetwistingen een verzoekschrift in tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van zes windturbines in de bossen van SCK CEN.

Deze vergunning werd na negatief advies van het college van burgemeester en schepenen geweigerd door de Vlaamse regering. In het verzoekschrift vroeg Ecopower om deze weigering te vernietigen. Het gemeentebestuur volgde de beroepsprocedure bij de Vlaamse regering nauwgezet op. We schakelden een gespecialiseerd advocatenkantoor in om de gemeentelijke belangen te verdedigen.

Weigering Vlaamse regering

De Vlaamse regering weigerde de vergunning omdat het project niet verenigbaar was met een goede ruimtelijke ordening en niet getuigde van een zuinig ruimtegebruik.

Het college van burgemeester en schepenen gaf na een openbaar onderzoek in mei 2021 al een negatief advies dat finaal door de Vlaamse overheid bevestigd werd. De zone waarin de windturbines ontwikkeld zouden worden, is een zone voor industriële activiteiten.

In een dergelijke zone moet eerst de hoofdactiviteit ontwikkeld zijn voor er onderzocht kan worden of binnen het gebied nog bijkomend windturbines kunnen worden ingeplant. Werken in omgekeerde volgorde belemmert de verdere ontwikkeling van het gebied en getuigt dus niet van 'zuinig ruimtegebruik'.

Omdat het allesbehalve duidelijk is hoe na de bouw van de aangevraagde windturbines nog 'nucleaire centrales, onderzoekscentra, inrichtingen die gebruik maken van radioactieve straling' zou kunnen worden opgericht of worden uitgebaat binnen het projectgebied, gaf de Vlaamse overheid geen goedkeuring voor het dossier.

Negatief advies in mei naar Vlaamse regering

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) en Ecopower diende in het voorjaar van 2021 een aanvraag in voor de realisatie van zes windturbines van 200 meter hoogte in de bossen van het SCK CEN in Mol. In mei gaf het gemeentebestuur hiervoor negatief advies.

Het Mols college van burgemeester en schepenen evalueerde het windturbineproject als 'disproportioneel' en totaal niet passend in de omgeving. De realisatie van dit project zou onherroepelijk grote schade toebrengen aan dit uniek stil groengebied. De negatieve impact op de natuurwaarde en de toeristische/recreatieve aantrekkingskracht van dit gebied was veel te groot. Dit project zou een rechtstreekse inbreuk betekenen op het welzijn van talrijke inwoners en bezoekers.

Openbaar onderzoek en advies verlenen door gemeentebestuur

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkte zich in dit dossier tot het organiseren van het openbaar onderzoek en het verlenen van advies. Het openbaar onderzoek leidde tot talrijke bezwaarschriften.

Deze werden conform de procedure geïnventariseerd en overgemaakt aan de bevoegde overheidsinstanties. Het formele ongunstige advies van het college van burgemeester en schepenen werd met de bijhorende motivatie eveneens overgemaakt, waarbij het finaal aan de Vlaamse regering was om te beslissen over een vergunning.

Ecopower was niet akkoord met de weigering en diende een verzoekschrift in bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Ecopower vroeg daarin om de genomen beslissing te vernietigen, wat de raad uiteindelijk dus niet doet.'