Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Weigering vergunning gemeenschapscentrum op Crilsplein Westerlo

Het Westels college van burgeeester en schepenen heeft vandaag vrijdag de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de bouw van een gemeenschapscentrum op Crilsplein geweigerd.

Tinne Wuyts, schepen ruimtelijke ordening  (CD&V) : 'Het college is tot dit besluit gekomen om volgende redenen:

 1. Het gevraagde is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening omwille van o.a. de volgende redenen:
 • De schaal en de invulling van het gemeenschapscentrum overschrijden de draagkracht van de wijk waarbinnen het gebouw voorzien wordt. 
  • De locatie  van het gebouw, centraal in een woonwijk, is niet de juiste om een gemeenschapscentrum te voorzien dat geen dienst zal doen voor de bewoners van de wijk maar wel voor mensen van buiten de wijk, dus zonder band of link met de wijk.
  • Het gebouw sluit voor wat betreft korrelgrootte, afmetingen, bouwprofiel en ruimtegebruik niet aan bij de bebouwing die in de rest van de wijk voorkomt. Het ruimtebeslag is aanmerkelijk groter dan het ruimtebeslag dat er zou zijn indien er op het terrein afzonderlijke woningen of meer kleinschalige gebouwen zouden voorzien worden.
  •  

  Omdat de link met de wijk Trienenkant ontbreekt, zal het gemeenschapscentrum bezoekers van buiten de wijk aantrekken. Hierdoor zal het project toch wel een aanzienlijke impact hebben op de mobiliteit.

 • Een groot deel van de bijkomende verkeersbewegingen zullen bovendien plaatsvinden op een zondagvoormiddag, dus op een moment dat dit niet wenselijk is gelet op  de aanwezigheid van een druk bezochte handelszaak (bakker).  Daarenboven is het kwestieuze perceel gelegen aan een scherpe bocht waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt bij grote drukte, hetgeen ook reeds werd opgenomen in vroegere beslissingen betreffende het kwestieuze perceel. Het schepencollege kan zich niet akkoord verklaren met de inhoud van de mobiliteitsstudie. Het betreft een theoretische benadering die vertrekt vanuit verkeerde  premissen en die zeker niet overeenstemt met de dagdagelijkse realitei
 •  
 • De aanvraag biedt onvoldoende garanties met betrekking tot de toekomstige invulling van het gebouw op middellange en op lange termijn en de juridische structuur die hierop een antwoord zou kunnen bieden, ontbreekt momenteel. De grootte en de structuur van het gebouw lenen er zich immers toe dat het gebouw op een bepaald moment anders ingevuld zou kunnen worden dan wat nu aangevraagd wordt, waardoor rekening moet gehouden worden met een worst-case-scenario. In dat geval heeft  de controversiële mobiliteitstoets zeker geen relevantie meer en zal de ruimtelijke impact van het gebouw op de omgeving mogelijks nog groter worden.
 1. Het ongunstig advies vanwege de GECORO.
 2. Het ontbreken van een archeologienota.

Het college heeft ook rekening gehouden met de vele bezwaren die werden ingediend.   De bouw van een gemeenschapscentrum in een grote woonwijk zoals Trienenkant dient te kunnen rekenen op een ruim maatschappelijk draagvlak, hetgeen in casu ontbreekt', besluit Tinne Wuyts.

Crilsplein, Westerlo, België

Deel dit artikel