Het schepencollege van Westerlo heeft het meerjarenplan 2020 - 2025 uitgewerkt en zal dit in december 2019 voorleggen aan de gemeenteraad. In voorbereiding van deze raad zal het meerjarenplan vandaag, 18 november, informeel worden toegelicht aan de gemeenteraadsleden.

Dit meerjarenplan heeft betrekking op de periode 2020-2025 en de vermelde bedragen gelden voor de volgende 6 budgetjaren.

De CD&V mandatarissen hebben bij de opmaak van het meerjarenplan rekening gehouden met heel wat bezorgdheden die leven onder de Westelnaars.

CD&V-Burgemeester Guy Van Hirtum: "Al tientallen jaren zorgt CD&V er voor dat de gemeentebelastingen niet worden verhoogd. Dat kan maar door een zorgvuldig beleid en verantwoorde uitgaven. Ook de volgende jaren zal het gemeentebestuur dit beleid verderzetten. Het plan dat nu wordt voorgesteld bundelt een aantal grotere uitgaven, zoals infrastructuurwerken, maar er wordt ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld zorg en samenhorigheid.".

Speerpunten meerjarenplan Westerlo

De personenbelasting en de onroerende voorheffing zullen niet worden verhoogd. Een weldoordacht financieel beleid maakt dat Westerlo kan en zal blijven investerenin de toekomst.

Zo zal er worden geïnvesteerd in openbare werken en gebouwen. De belangrijkste zijn:heraanleg Heultjedorp en Gevaertlaan met aandacht voor veilige fietsverbindingen, fietsoversteekplaatsen, een nieuw wegdek en nieuwe fietspaden (1.500.000 Euro);aanleg fietspaden en voetpaden in Geneinde, Gravin de Merodestraat, Hoog Heultje, Tolhuis, Asberg, Jaak Lemmenslaan en August Cannaertsstraat (1.300.000 Euro);asfalteringswerken voor 800.000 Euro;rioleringswerken voor 5.000.000 Euro.

Daar waar nodig wordt er geïnvesteerd in de gemeentelijke gebouwen:de cafetaria, waar de senioren dankbaar gebruik van maken, krijgt een totale renovatie;in de Kunstencampus, waar 1.218 inwoners van Westerlo zich kunnen uitleven, wordt voor nieuwbouw en renovatie 2.400.000 Euro geïnvesteerd;de zeer goed werkende Gemeentelijke Bibliotheek mag rekenen op uitbreiding met een inleverbox (500.000 Euro);er is ook geld voorzien voor een nieuwe kinderopvang en een nieuwe kleuterschool in Heultje evenals een nieuwe fietsenstalling aan de school van Oevel.

Eén van de speerpunten in het meerjarenplan is het fietsbeleid, veiligheid en mobiliteit. In de hogervermelde bedragen van openbare werken is voorzien dat een aantal fietspaden niet alleen zullen vernieuwd worden, maar op een aantal plaatsen een afscheiding zullen krijgen van de wegen bestemd voor andere gebruikers, de auto's.

De gemeente Westerlo blijft inzetten op fietsvriendelijke schoolomgevingen, waarvoor 240.000 Euro is voorzien. Omdat fietssuggestiestroken een goed instrument zijn om de fietser visueel een plaats te geven wordt er ook hiervoor 360.000 Euro uitgetrokken.

Verder zullen de gegevens verwerkt worden van het project Route2School, zal er een enquête gebeuren rond het woon- en werkverkeer bij onze bedrijven en stappen wij ook mee in het beloningssysteem voor jonge fietsers. Elk jaar krijgen trage wegen een opwaardering.

Er komen voor 100.00 Euro nieuwe fietsenstallingen en er gaat 300.000 Euro naar LED-borden die de weggebruikers attent zullen maken op gevaren en die tegelijkertijd een goed meetinstrument voor de verkeersdrukte zijn. Verder komt er een zitbankenplan en een mobiliteitsplan.

Wat kinderen en jeugd betreft, wordt er voorzien in de nodige financiële middelen voor de ontwikkeling van een Westels jeugdontmoetingscentrum. Het jongerenwelzijnsoverleg wordt verder gezet. De jeugdverenigingen en Jeugdhuis Phoenix mogen rekenen op de nodige ondersteuning.

Ook het goed werkende Huis van het Kind blijft de aandacht verdienen. Bestaande initiatieven zoals speelpleinwerking, de kindergemeenteraad, de dag van de jeugdbeweging, de activiteiten van jong-gedoe, de jaarlijkse Buitenspeeldag en Roefel worden verder georganiseerd.

Het gemeentebestuur zet ook in op leuke en veilige speelplekken voor alle kinderen en jongeren. De flexibiliteit van de kinderopvang, zonder voorinschrijving, wordt behouden.

Vervolgens blijft zorg en gezondheid een aandachtspunt in een tijd van vergrijzing en meer eenzaamheid. Dankzij de vele mantelzorgers binnen onze gemeente kunnen er heel wat zorg- en hulpbehoevenden ( vaak is dit een familielid, vriend of een buur ) langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.

Zij doen dit uit genegenheid maar het maakt ook mogelijk dat er (pas later) minder beroepsmatige thuiszorg nodig is en dat heel wat zorgbehoevenden niet onmiddellijk in een woonzorgcentrum dienen te worden opgenomen.

Het gemeentebestuur van Westerlo wil dit ondersteunen en zal daarom een "mantelzorgcheque" uitreiken met een maximumwaarde van 180 Euro per jaar. De manier waarop dit zal gebeuren wordt op dit moment nog uitgewerkt maar het is de bedoeling dat deze mantelzorgcheques bij de Westelse handelaars kunnen worden ingeruild.

Om een dam te werpen tegen onveiligheid en vereenzaming zullen er initiatieven worden genomen om buurtgericht te werken en buurgerichte zorg mogelijk te maken. In het meerjarenplan is een budget voorzien voor een "participatie app", die moet zorgen voor een sociale cohesie en het stimuleren van een maximale participatie.

De volgende 5 jaar wordt er ook de erg nodige aandacht besteed aan het milieu. Er zullen tal van sensibiliseringscampagnes worden georganiseerd om de inwoners in te lichten over milieu en klimaat en hoe we allemaal gezonder kunnen leven.

De gemeente zal deelnemen aan de regionale bomenactie van IOK waarbij elke inwoner, (jeugd)vereniging en school de mogelijkheid krijgt om een gratis boom te bestellen om zelf aan te planten en aan het haagplantactie 'behaag onze Kempen'.

Er komt een bomenplan zodat het aantal bomen in onze gemeente behouden blijft. Daarenboven zal er aandacht gaan naar naar duurzaamheidsmaatregelen: er komen zonnepanelen op de bibliotheek en alle locaties van de kinderopvang worden verduurzaamd. De openbare verlichting zal verder worden uitgerust met ledlampen.

Als het gaat om sport, vrije tijd en toerisme dient te worden vermeld dat er voor subsidiering aan sportclubs jaarlijks 78.000 Euro is voorzien. De langverwachte glijbaan in het druk bezette zwembad zal gerealiseerd worden (363.000 Euro) en in elk deeldorp komt er een loop- en wandelparcours.

Het bekende Sprookjesbos zal een nieuwe invulling krijgen voor een bedrag van 70.000 Euro. In het gebouw van de Toeristische Dienst zal een streekproductenshop worden geopend en het omliggende park zal een totale renovatie krijgen ( 80.000 Euro ).

Wat cultuur betreft zal het subsidiebudget voor jeugdwerking van socio-culturele verenigingen verhogen naar 20.000 Euro en zullen de orkesten en koren jaarlijks van een gemeentelijke bijdrage van 8.000 Euro kunnen genieten.

In het kerkhofplan is voorzien dat op elk kerkhof van de zeven deeldorpen een overkapping zal voorzien worden als afscheidsruimte (175.000 Euro).

www.westerlo.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvwesterlo