De dossiers rond de Windmolenparken in Plassendonk en de Molekens blijven aanslepen. 'De Vlaamse Overheid vroeg onlangs extra en bijkomende advies naar aanleiding van de geweigerde vergunning voor windturbines in Noorderwijk, maar de huidige meerderheid weigert deze moeite te doen', zegt Nathalie Van Sande (Open Vld).

'Straffer nog: het stadsbestuur diende identiek dezelfde motivering in als in 2018. Nochtans zijn er belangrijke bezwaren die moeten toegevoegd worden.

Ook het feit dat slechts enkele mensen voordeel hebben bij dit windmolenpark, roept vele vragen op.

De Herentalse oppositie Open Vld, sp.a, en Groen namen daarom zelf het heft in hadden. Nathalie Van Sande (Open Vld), Jan Bertels (sp.a) en Hans Van den Eynden (Groen) dienden vanmiddag zelf extra argumentatie in op het kabinet van minister Zuhal Demir.

'Bijkomende, onweerlegbare argumenten/motivering:

1. Lokale ruimtelijke ordening: wordt geschonden zoals uitvoerig
toegelicht in het oorspronkelijke advies. Bovendien kan de E313 niet
worden beschouwd als lijnstructuur – al lijkt het zo vanuit de lucht –
aangezien ze niet boven het maaiveld uitkomt.

Wat dit nog erger maakt: het projectgebied is een zeldzaam stuk open ruimte – het allerlaatste? Tussen E313 en het Albertkanaal, een strook die gekenmerkt wordt door industrie. Het eerdere negatieve Gecoroadvies onderschrijft deze stelling.

2. Dit brengt ons bij de fauna: het gebied is nl. een essentiële corridor in de migratieroute van een belangrijke populatie ingekorven vleermuizen, een bedreigde soort.

De E313 vormt reeds een barrière, deze verbreden door de windmolens zou nefast zijn voor de populatie, terwijl een alternatief niet voorhanden is (zie boven, een zeldzaam stuk open ruimte).

De fietsverlichting nabij deze locatie (fietspad Herentals-Aarschot) is nét aangepast ten gunste van deze populatie, de turbines staan haaks op die houding.

3. Nog meer fauna wordt bedreigd: de turbines zijn ingepland in de habitat van de wulp, een bedreigde weidevogel. Het belang van dit gebied voor deze soort is dermate groot dat er subsidies voor werden toegekend.

Ook hier staan de turbines haaks op. Tenslotte wordt het projectgebied gekenmerkt door een grote populatie én verzamelplaats voor de trek naar het zuiden van huis- en boerenzwaluwen.

Het gebrek aan alternatieve ruimte voor deze vogels zal deze populatie bedreigen.

4. Regelgeving: het Europese plan-MER en de conclusie van de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie (advies 3 maart 2020) die stelt dat ons windturbinekader onwettig is.

Het is dan ook absurd op basis van dit kader het niet toekennen van een
vergunning alsong te herroepen.

"Wij hebben moeten vaststellen dat het Herentalse stadsbestuur vasthoudt aan het eerste, negatieve advies, zonder bijkomende motivering. Wij – Groen, sp.a en Open Vld – wensten deze daarom rechtstreeks aan mevrouw Demir te overhandigen, teneinde zo een nieuwe weigering mee te staven.

We benadrukken dat we niet tegen hernieuwbare energie zijn, maar wel tegen de locatie voor de inplanting van deze molens. We zijn dit verschuldigd aan de waardevolle natuur die verloren zou gaan door het inplanten van de turbines én aan de Herentalse burger wiens belang verdedigd dient te worden", reageren
Nathalie Van Sande, Jan Bertels en Hans Van den Eynden.

De 3 Herentalse partijen gaan de bewoners van de betrokken buurten
ook nog verder informeren over de stand van zaken in het dossier", klinkt het.