In Herentals wordt de spoorbrug over het Albertkanaal Lierseweg vervangen door een nieuwe hogere brug.

De vervanging van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren. Door de nieuwe en verhoogde ligging wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast.

Begin maart starten de eerste voorbereidende grond- en betonwerken, met weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

De werken worden zo georganiseerd om de hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens verschillende weekends in 2022 en 2023 zullen er geen treinen kunnen rijden tussen Herentals en Lier en dan rijden er vervangbussen.

"Vlaanderen investeert 44,5 miljoen euro in deze brug. De vernieuwing van de spoorbrug in Herentals is een toonbeeld van duurzame en veilig mobiliteit", vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

'Door de nieuwe en verhoogde ligging wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast. Begin maart starten de eerste voorbereidende grond- en betonwerken, met weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

De werken worden zo georganiseerd om de hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens verschillende weekends in 2022 en 2023 zullen er geen treinen kunnen rijden tussen Herentals en Lier en dan rijden er vervangbussen.

Investering 44,5 miljoen euro

“Vlaanderen investeert 44,5 miljoen euro in deze brug. De vernieuwing van de spoorbrug in Herentals is een toonbeeld van duurzame en veilig mobiliteit”, vervolgt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

Langs de bestaande brug in Herentals bouwt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe stalen boogbrug met een betondek voor twee sporen, goed voor een overspanning van 160 meter.

De brug zal ook hoger liggen en opschuiven stroomopwaarts, richting de brug Lierseweg. Het kanaal zelf wordt verbreed tot 86 meter.

Dit project omvat veel meer dan louter de verhoging van de spoorbrug ten behoeve van het transport over water. Door de verhoging van de spoorwegbrug zullen we samen met Infrabel het spoortracé aan weerskanten van de brug aanpassen.

We investeren ook volop in veilige fietsinfrastructuur, met vrijliggende fietspaden en oversteekpunten, nieuwe fietstunnels en vlotte verbindingen met het jaagpad.

De bestaande brug wordt afgebroken en op termijn vervangen door een fietsbrug met aansluiting op de fietssnelwegen tussen Lier, Herentals en Aarschot.

“De werken worden stilaan zichtbaar in het straatbeeld. Nog maar pas werden er een aantal gebouwen afgebroken, waaronder één in de Lierseweg om ruimte te maken voor de nieuwe ligging van de Beukelaer-Pareinlaan via een aparte tunnelkoker.

Begin maart starten vervolgens de eerste grond- en betonwerken voor de tunnels.

Dat gebeurt telkens op eigen terrein, zonder echte hinder voor het doorgaande verkeer en de omwonenden. In het kader van de brugverhoging vinden er ook voorbereidende werken plaats in de omliggende straten aan de distributienetten (water, gas, elektriciteit en telecom)”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Het project is een realisatie van vereende krachten, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel, stad Herentals, de provincie Antwerpen en Pidpa.

De werken worden uitgevoerd door aannemersconsortium TM Artes Roegiers – Aelterman - Taveirne voor een totaal bedrag van 53,3 (ex btw) miljoen euro. De Vlaamse Waterweg nv investeert 44,5 euro in de verhoging van deze spoorbrug, Infrabel voorziet 5,9 miljoen, provincie Antwerpen en stad Herentals investeren elk 1,1 miljoen euro en Pidpa voorziet 0,7 miljoen.

Het project wordt mee gefinancierd door de Europese Unie in het kader van de Connecting Europe Facility. Gedeputeerde voor Mobiliteit Lemmens van de provincie Antwerpen: “Deze samenwerking biedt voor de provincie Antwerpen de grote opportuniteit dat enkele voorbereidende werken voor de realisatie van de fietsostrade F103 Lier-Herentals, inclusief de aansluitingen op de F106 Aarschot- Herentals, nu reeds kunnen worden uitgevoerd. Door de integratie van deze werken met de spoorwegwerken kan de kostprijs voor de realisatie van de fietsostrade kostenefficiënter uitgevoerd worden.”

Lokaal bestuur Herentals voorziet tijdens de werken in een vernieuwing van de De Beukelaer-Pareinlaan tot aan de Mondelèz-fabriek.

Het gaat om riolering, rijweg en veilige fietspaden. Door de werken gelijktijdig uit te voeren wordt de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast investeert de stad Herentals ook in de aanleg van een nieuwe fietstunnel en fietspad tussen de Lierseweg en Ekelenberg.

Aanpassing spoortraject en vernieuwing van spoorinfrastructuur Aangezien de nieuwe brug 2 meter hoger zal liggen dan de vroegere brug zal Infrabel het volledige spoortraject aan beide kanten van de brug over een lengte van 1 km aanpassen.

Over een afstand van 2 km vernieuwen we de bedding en de volledige spoorinfrastructuur (sporen, bovenleiding, seininrichting). In nauw overleg met De Vlaamse Waterweg nv zal Infrabel instaan voor de opvolging van alle spoorwerken.

Omdat het spoor hoger komt te liggen wordt ook de overweg Vossenberg vervangen door een tunnel (met beperkte hoogte) voor voetgangers, fietsers en autoverkeer wat de spoor- en verkeersveiligheid ten goede zal komen. Daarnaast vernieuwt Infrabel de spoorinfrastructuur (sporen, wissels, bovenleiding, seininrichting) ter hoogte van de inrit van de sporenbundel aan het station Herentals.

Dit zal zorgen voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer ten voordele van onze klanten. De werkzaamheden voor de verhoging en vernieuwing van de brug worden zo georganiseerd om de hinder voor het treinverkeer zo veel mogelijk te beperken.

Maar tijdens verschillende weekends in 2022 en in 2023 zal het treinverkeer als gevolg van de werken worden onderbroken tussen Herentals en Lier.

In februari zijn dit de weekends van 19-20 en 26-27 februari, in maart die van 5-6 en 12-13 maart. NMBS past haar vervoersplan aan en legt vervangbussen in.

Werken kaderen in opwaardering Albertkanaal

'Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal wat het equivalent is van twee miljoen vrachtwagens. Om de capaciteit van het kanaal en de mogelijkheden voor containertransport over water te vergroten verhoogt De Vlaamse Waterweg nv stelselmatig alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter.

Op die manier geven we onze binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen. “Met bouw van de nieuwe spoorbrug geven we de modal shift van de weg naar het spoor en de waterweg een boost.

Zo versterken we de alternatieven voor de vrachtwagen en verbeteren we de doorstroming op de weg”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

“Intussen zijn 55 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn de 7 andere bruggen in uitvoerings- of startfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen en wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart.”

Infomoment voor de buurt

Dit voorjaar zullen de projectpartners een infomoment organiseren voor zowel de omwonenden als de brede omgeving om meer uitleg te geven over de timing, fasering en hinder voor het verkeer en de buurtbewoners.

De uitgangspunten, die ondertussen gekend zijn, worden de komende maanden met de aannemers concreet ingevuld. Tijdens het infomoment kan dan het volledige plan aanpak worden toegelicht.'  Beelden De Vlaamse Waterweg NV/NNieuws.