Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Baanbrekend Bevel toont de juiste weg'

De testopstelling in Bevel wordt grotendeels behouden, met aanpassingen aan poorten én invoering van de trajectcontrole.    'Hoe werken we samen aan de mobiliteit van de toekomst? Welke principes hanteren we daarbij als leidraad? Op die vragen geeft het onlangs goedgekeurde mobiliteitsplan het antwoord, met deze drie grote krachtlijnen als voornaamste elementen:

·Iedereen moet zich in de gemeente veilig kunnen verplaatsen

·We gebruiken voor deze verplaatsingen het juiste vervoersmiddel op de juiste plaats en het juiste moment.

·Er is voldoende ruimte voor jong en oud om te genieten.

Dit laatste principe zet nog eens in de verf dat mobiliteit geen losstaand thema is. Het zit ingebed in recreatie, gezondheid, welzijn en noem maar op. Mobiliteit speelt zich af in de openbare ruimte, maar die openbare ruimte vervult voor ons allemaal veel meer functies. Hoe pas je dat allemaal in mekaar? In Bevel werd dit vertaald naar ingrepen op het terrein onder de noemer ‘Baanbrekend Bevel’. 

'In samenspraak met de inwoners behouden wat goed is en aanpassen wat beter kan'

Wat leerden ons de honderden reacties en bemerkingen van inwoners in combinatie met objectieve data uit verkeerstellingen en snelheidsmetingen? Een overzicht:

·Er is geen noemenswaardige impact op Bevel-Dorp door de tractorsluizen, er is amper bijkomend verkeer.

·In enkele fietsstraten werden zowel het inhaalverbod als de toegelaten snelheid niet nageleefd.

·De fietsstraat is te lang. De snelheid en het inhaalverbod wordt niet overal gerespecteerd

·De poorten drukken de snelheid op de invalswegen maar het resultaat is te beperkt. Een aanzienlijk deel van de automobilisten respecteert de zone 50 niet.

·De poorten van Itegemsesteenweg en Nijlensesteenweg zijn nog te gevaarlijk door hun ligging nabij de bocht. Hier werd een mouw aangepast, de poorten schoven op. Er is ook betere verlichting gekomen. Ook dat werd gevraagd door de bewoners.

·Controle op en handhaving van de maatregelen is een pijnpunt, dit moet anders gebeuren.

·De overgang van de zone 50 naar de zone 30 is niet duidelijk genoeg.

·Er is nood aan een goed aanbod qua openbaar vervoer.

·De voorrangsregeling van de ‘fietsstraat’ met Laarstraat wordt als onveilig ervaren.

·Voorzien van betere fietspaden en voetpaden in het algemeen, maar Heikant in het bijzonder.

·Betere ondersteuning van de fietser in Steynehofweg – Zwart Water.

·Itegemsesteenweg heeft te brede bochten. Is hier geen kans op ontharding / vergroening?

·Er is een hinderlijke goot voor fietsers op kruispunt Laarstraat – Netepad.

·Er zijn te veel verkeersborden in het straatbeeld.

·Er is nood aan een degelijke oversteekvoorziening Nijlensesteenweg ter hoogte van Kontersland en Binnenhof.

Allemaal samen zijn de gevraagde aanpassingen voor lokaal bestuur Nijlen een aanzienlijke investering. Voor een heel groot deel daarvan doet de gemeente beroep op allerlei subsidies.

Hoe zal het er gaan uitzien in Bevel?

Zone 50

De zone 50 blijft gelden in hetzelfde gebied. Op de invalswegen komen wel kleinere poorten die kruisend verkeer mogelijk maken. Om de naleving van deze maximum snelheid af te dwingen zijn er deze nieuwe beslissingen:

  • Er komt een trajectcontrole in Bevel-Dorp, tussen de brug over de Bevelse Beek en het kruispunt met de Rooiestraat. 
  • Er komt een trajectcontrole tussen het ‘kruispunt Bevel-Dorp met Laarstraat’ én de poorten Heikant en Itegemsesteenweg. 
  • Op de Nijlensesteenweg komt er voorlopig geen trajectcontrole, daar  komen op twee locaties een middengeleider in combinatie met oversteekplaatsen. 

Nog dit najaar maakt een aannemer werk van de poorten aan het begin van de zone 50 én de nieuwe oversteekplaatsen aan Kontersland en Binnenhof. De trajectcontrole gaat eind 2023 in voege.

Zone 30

De zone 30 wordt uitgebreid met de Rooiestraat en de Laarstraat. Zo vormt het een logischer geheel. Op de Nijlensesteenweg schuift het begin van de zone 30 ook een stukje op naar het centrum toe. Om het begin van de zone 30 duidelijk aan te geven, komt er een poort op de weghelft van het inkomend verkeer. Deze poorten vormen een testopstelling die pas later bestendigd kan worden.

Fietsstraten

De fietsstraat tussen Kruideniersstraat en Bevel-Dorp werkt goed en blijft behouden. Het kruispunt met Laarstraat en Netepad zal wel wijzigen naar ‘voorrang van rechts’. Op datzelfde kruispunt haalden we de goten weg, waardoor er meer comfort is voor fietsers. Het Netepad tussen Bevel-Dorp en Laarstraat krijgt weldra ook een nieuwe asfaltlaag.

In de Pastoor Van Tendeloostraat en de Kardinaal Cardijnstraat verdwijnt de fietsstraat. De weg is er te breed waardoor het inhaalverbod moeilijk gehandhaafd kan worden. Deze straten zullen zoals de rest van de wijk wel zone 30 blijven. We bekijken nog welke bijkomende maatregelen we kunnen nemen om de snelheid te drukken.

De fietsstraat in de Schooldijk wrdt niet weerhouden. Hier is de snelheid én inhaalverbod moeilijk te verzoenen met het concept van de fietsstraat.

Autoluw Rondje Bevel

De tractorsluizen in Kiezelweg, Diepevoortstraat en Kruideniersstraat blijven. Het blijft mogelijk voor fietsers om veilig en ongestoord rond Bevel te fietsen. Er komt ook permanente openbare accentverlichting aan de tractorsluizen.

Openbaar vervoer

Lokaal bestuur Nijlen pleit voor een nieuwe busverbinding Lier – Nijlen – Herentals. Hierover lopen de gesprekken met de vervoersregio en die verlopen constructief. Deze lijn passeert door Bevel centrum, om het half uur tijdens de spitsuren, om het uur in de daluren.

Andere maatregelen

  • We vernieuwen en verbreden het fietspad Heikant, tussen Molenweg en de grens met Herenthout.
  • We ontharden een stukje van de bochten van de Itegemsesteenweg. Daar ligt momenteel meer verharding dan nodig, de bochten zijn te breed.
  • Aan het groene pleintje van Pastoor Van Tendeloostraat – Kardinaal Kardijnstraat ligt nu een overmaatse rotonde, waar je langs twee kanten kan rond rijden met de wagen. We maken van één zijde een fietsdoorsteek. Dit is geen rijweg meer, waardoor je maar één manier hebt om er met de auto te passeren. Dit maakt het ook mogelijk om het pleintje groter en groener te maken.

En de rest van de gemeente?

Bevel is de eerste deelgemeente waar de principes van de toekomstige mobiliteit op het terrein worden toegepast. In de komende jaren zal dit ook in andere deelgemeenten het geval zijn.

Infoavond op vrijdag 18 november om 19u : iedereen welkom in PC Den Heerd op het Bevels Heerdplein.'

 

 

Heerdplein, Nijlen, België

Deel dit artikel