Sinds meer dan een jaar is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio's. Nijlen behoort, samen met 27 andere steden en gemeenten, tot de vervoerregio Kempen. En die levert prima werk.

Politici en ambtenaren van die 28 gemeenten werkten samen met De Lijn en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan een nieuw vervoersplan.

Uitgangspunt van dit plan zijn enkele basisprincipes van de Vlaamse Overheid. Binnen dit kader biedt het nieuwe vervoersplan mooie kansen en verbeteringen voor Nijlen, Kessel en Bevel.

Lokaal bestuur Nijlen vraagt wel een evaluatie op basis van cijfers en volgt van zeer nabij op waar het beter kan of waar er bijsturingen nodig zijn.

Basisbereikbaarheid

Het belangrijkste principe is de basisbereikbaarheid. De bedoeling hierbij is om te komen tot een openbaar vervoer dat beter afgestemd is op de noden van de reizigers en op het vervoer zoals het er echt elke dag aan toe gaat.

Zo leren de cijfers ons bv dat twee derde van de reizigers gericht is op reizen naar Lier en één derde op reizen naar Herentals. Het aanbod beter afstemmen op de vraag dus en dat betekent minder overvolle treinen op de spoorlijnen tussen de grote steden maar ook minder lege bussen die door rustige woonwijken rijden. Dat is een betere inzet van middelen én geld.

Geen parellel aanbod

Een tweede principe is dat treinen en bussen die parallel rijden niet langer wenselijk zijn. Het heeft immers niet veel zin om tussen gemeente A en gemeente B allebei aan te bieden.

Vervoer op maat

Een derde peiler is het vervoer op maat. Waar het niet kan met grote bussen of treinen, daar is maatwerk nodig. Vlaanderen stelt hiervoor geld ter beschikking aan de gemeenten, uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden.

Hoe maken we dat waar?

Aan deze accenten die Vlaanderen wil leggen voor de toekomst van het openbaar vervoer, zal ook Nijlen meewerken binnen de schoot van de vervoerregio Kempen. Dat zal gebeuren via het zogeheten kern- en aanvullend net. Vervoerregio Kempen keurde dit onlangs als eerste in Vlaanderen goed.

Het komt er op neer dat er vanaf december 2021 buslijnen gaan komen die gebaseerd zijn op studies en op basis van cijfers over hoeveel mensen waar de bus nemen.

Kansen voor Nijlen

Voor Bevel, Kessel en Nijlen brengt dit nieuwe plan een aantal kansen met zich mee.

De busverbinding met Lier zal verbeteren of behouden blijven. Lijnen 150 en 152 zullen met een uurdienst rijden van Lier naar respectievelijk Herentals en Vorselaar. Tijdens de spitsuren is dit elk half uur. Tussen Lier en Nijlen Kerk is er dus elk half uur een bus van en naar Lier en in de spits zelfs om het kwartier.

Nieuwe route voor lijn 150...

Deze lijn zal een nieuwe route volgen vanaf de halte Nijlen Kerk. De bus rijdt niet langer via de Bouwelsesteenweg naar de Lindekens en zo verder naar Herentals maar buigt vanaf Nijlen Kerk af naar Bevel en Herenthout om zo naar Herentals te rijden.

Bevel, maar ook heel de regio ten zuiden van Nijlen Centrum, krijgt zo voor het eerst een structurele verbinding met Lier en Herentals.

Ook het industrieterrein van Herenthout/Herentals wordt zo voor het eerst relatief vlot bereikbaar met de bus.

...maar ook nog verbindingen via de huidige route

Geen nood echter voor wie momenteel op de huidige route van lijn 150 op- of afstapt om van en naar school in Herentals te reizen. Naast deze structurele verbinding zal lijn 150 ook na 2020 volgens het rimte van de start en het einde van de scholen blijven rijden via de huidige route.

Dit is dus bijkomend aan de nieuwe route via Bevel. Het gaat dan om een zogenaamde functionele verbinding.

Er zijn alternatieven

Wie in de daluren nu de bus neemt naar Herentals, tussen de halte Nijlen Kerk en de halte Looystraat, zal een alternatief moeten zoeken. Meer dan waarschijnlijk zijn er 4 mogelijkheden.

Wat zeker kan, is bus 152 nemen om vervolgens over te stappen in Vorselaar naar Herentals.

Voor zij die voldoende vlot te been zijn volstaat een fietsrit naar Nijlen Centrum om daar bus 150 of de trein te nemen. Tot slot bestaat de kans dat net voor deze reizigers vervoer op maat zal worden uitgewerkt. Dat zal de komende maanden verder bekeken worden.

Nijlen zegt 'ja, maar...'

Het is belangrijk dat deze beslissing genomen werd omdat de veranderingen al in 2021 een feit zijn. Nijlen stemde, na bijkomend overleg met De Lijn, voor het plan maar het was een "ja maar".

Dit werd ook zo opgenomen in de verslagen. De "ja maar" van lokaal bestuur Nijlen komt er omwille van 2 redenen.

Afstemming tussen bus en trein

Er moet een deftige afstemming zijn tussen De Lijn en de NMBS. Zeggen dat treinen en bussen niet parallel horen te rijden is één ding maar als de spreiding, frequentie, capaciteit (aantal zitplaatsen) kwaliteit én de stiptheid op het spoor te wensen overlaat, dan gaat deze vlieger niet volledig op. Ook het prijsverschil is te groot.

Nijlen zegt dan ook klaar en duidelijk dat het een én-én-verhaal moet worden.

Evaluatie op basis van cijfers

Daarnaast kon De Lijn geen 100% volledige gebruikerscijfers voorleggen voor de huidige lijn 150 tussen Nijlen Kerk en Looystraat richting Herentals.

Naast de oplossingen die eerder genoemd werden voor de reizigers die vanaf hier in de daluren naar Herentals willen rijden, heeft lokaal bestuur Nijlen de garantie gekregen dat de nieuwe route doorlopend zal geëvalueerd worden en waar nodig zal worden bijgesteld.

Dit kan pas nadat de veranderingen een tijd in voegen zijn, zodat reizigers het potentieel kunnen leren kennen.

Samengevat

- Lokaal bestuur Nijlen heeft zich constructief opgesteld in dit verhaal dat vooral vanuit Vlaanderen gestuurd werd;

- Het nieuwe plan bevat duidelijk een aantal voordelen voor ons dorp. Tussen Lier-Kessel en Nijlen Kerk krijgen we een verbinding met een zeer hoge frequentie;

- Voor het eerst verbinden we heel ons dorp structureel met Lier. Kessel en de regio ten westen van Nijlen Kerk via lijnen 150 én 152, Nijlen OLV via lijn 152 en Bevel en de regio ten zuiden van Nijlen Kerk via lijn 150;

- Voor de schoolgaande jeugd richting Herentals zal de 150 ook via de huidige route blijven rijden, zo goed mogelijk afgestemd op de schooluren in Herentals;

- Tijdens de daluren is er voor Nijlen OLV geen directe verbinding meer met Herentals.

Het aantal gebruikers is te klein om de dienst te behouden. Overstappen, de verplaatsing maken naar de dichtsbijzijnde halte elders in Nijlen en meer dan waarschijnlijk het vervoer op maat zijn de alternatieven.

Vanuit lokaal bestuur Nijlen zullen we dit alles zeer nauw opvolgen. Vanzelfsprekend zal er de komende maanden heel wat communicatie volgen om de reizigers van de nakende veranderingen op de hoogte te brengen.' (pp)